« back to the search result list(pl)  
NADTLENEK SODUICSC: 1606 (Październik 2005)
Ditlenek sodu
Nadtlenek disodu
CAS #: 1313-60-6
UN #: 1504
EINECS #: 215-209-4

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna, ale wzmaga palenie się innych substancji.  Ryzyko pożaru i wybuchu w wyniku kontaktu substancji z substancjami palnymi.  NIE dopuszczać do kontaktu z wodą, substancjami palnymi i czynnikami redukującymi.    NIE stosować wody. Użyć suchy proszek gaśniczy.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. NIE dopuszczać do bezpośredniego kontaktu z wodą. 

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU! UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Uczucie pieczenia. Kaszel. Trudności w oddychaniu. Skrócony oddech (zadyszka). Ból gardła.  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie. Poważne oparzenia skóry. Ból.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Najpierw spłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, a następnie zdjąć zanieczyszczoną odzież i przemyć ponownie. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Nieostre widzenie. Ciężkie, głębokie oparzenia.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych, jeśli substancja występuje w postaci proszku.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból gardła. Ból brzucha. Nudności. Zapaść lub wstrząs. Uczucie pieczenia.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: kompletne ubranie ochronne, łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. NIE absorbować w trociny ani w inne materiały palne. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Rozsypaną substancję zmieść do pojemników z pokrywą. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 5.1; Grupa Opakowań UN: I 

PRZECHOWYWANIE
Z dala od kratek i kanałow ściekowych. NIE przechowywać razem z substancjami palnymi, reduktorami, kwasami oraz sproszkowanymi metalami. W suchym miejscu. 
OPAKOWANIE
 
NADTLENEK SODU ICSC: 1606
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
ŻÓŁTY DO BIAŁEGO PROSZEK. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
(W)wchodzi w reakcję z wodą.(,) To generuje zagrożenie pożarem. (W)wchodzi w reakcję z związkami organicznymi oraz sproszkowanymi metalami.(,) To generuje zagrożenie wybuchowe. Substancja jest silnym utleniaczem. Reaguje gwałtownie z(ze) materiałami palnymi i redukującymi. 

Wzór chemiczny: Na2O2
Masa cząsteczkowa: 78.0
Rozkłada się w temp.460
Gęstość : 2.8 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie: reaguje z wodą 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) bardzo żrąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Żrąca po spożyciu. Wdychanie może spowodować obrzęk płuc. Patrz: Adnotacje. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozdrabniania substancji. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
Substancja jest szkodliwa dla organizmów wodnych. 

ADNOTACJE
Spłukać zanieczyszczoną odzież (niebezpieczeństwo pożaru) dużą ilością wody.
Objawy obrzęku płuc często pojawiają się dopiero po kilku godzinach po narażeniu i są wzmagane przez wysiłek fizyczny.
Odpoczynek i obserwacja medyczna są zatem niezbędne. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: O, C; R: 8-35; S: (1/2)-8-27-39-45 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018