« back to the search result list(pl)  
BIAŁY OLEJ MINERALNY (WYSOKORAFINOWANY)ICSC: 1597 (Październik 2006)
Olej parafinowy
Olej wazelinowy
CAS #: 8042-47-5
EINECS #: 232-455-8

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna.    NIE używać otwartego ognia.    Użyć rozproszone prądy wodne, pianę gaśniczą, suchy proszek gaśniczy, ditlenek węgla, suchy piasek.   

   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie      
Skóra   Stosować rękawice ochronne.  Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy   Stosować okulary ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Biegunka.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  NIE wywoływać wymiotów. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do pojemników z pokrywą. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

cancer;health haz
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami. 
OPAKOWANIE
 
BIAŁY OLEJ MINERALNY (WYSOKORAFINOWANY) ICSC: 1597
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
PRODUKT TECHNICZY JEST LEPKĄ BEZBARWNĄ CIECZĄ. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Spalanie powoduje wydzielanie się toksycznych gazów, w tym tlenku węgla. (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami.(,) 


Temperatura wrzenia: 218-643°C
Gęstość : g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.20°C:
Prężność par w temp.20°C: nieistotna
Temperatura zapłonu: >115 °C o.c.
Temperatura samozapłonu: 260-371°C
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: >6  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Połknięcie cieczy może spowodować aspirację do płuc i w konsekwencji chemiczne zapalenie płuc. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
MAK: (frakcja respirabilna): 5 mg/m3; peak limitation category: II(4); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów:

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
Highly refined oil, typical fraction of C14-C20.
The symptoms of chemical pneumonitis do not become manifest until few hours or even after days have passed.
Zwrócić się o pomoc medyczną w przypadku trudności w oddychaniu i/lub narastającej gorączki. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018