« back to the search result list(pl)  
TOLUENO-2-SULFONAMIDICSC: 1581 (Kwiecień 2005)
o-Metylobenzenosulfonamid
o-Toluenosulfonamid
2-Toluenosulfonamid
CAS #: 88-19-7
EINECS #: 201-808-8

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).    NIE używać otwartego ognia.    Użyć rozproszone prądy wodne, proszek gaśniczy, pianę gaśniczą, ditlenek węgla.   

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie   Stosować wentylację.   
Skóra   Stosować rękawice ochronne.   
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować gogle ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Rozsypaną substancję zmieść do pojemników z pokrywą. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami, kwasami oraz zasadami. 
OPAKOWANIE
 
TOLUENO-2-SULFONAMID ICSC: 1581
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNE KRYSZTAŁY. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas spalania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów, w tym tlenków azotu i tlenków siarki. (W)wchodzi w reakcję z kwasami, zasadami oraz silnymi utleniaczami.(,) 

Wzór chemiczny: C7H9NO2S
Masa cząsteczkowa: 171.2
Temperatura wrzenia: >270°C
Temperatura topnienia: 156°C
Gęstość : 1.46 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.25°C: 0.162
Prężność par w temp.25°C: nieistotna
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 0.84  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Może powodować podrażnienie mechaniczne oczu. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozdrabniania substancji. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
The substance is in commercial mixtures with p-toluenesulfonamide, see ICSC 1557. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018