« back to the search result list(pl)  
1-DODEC-1-ENICSC: 1567 (Październik 2004)
Dodecen
alfa-Dodecen
alfa-Dodecylen
Dodecylen
CAS #: 112-41-4
EINECS #: 203-968-4

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna.  W temperaturze powyżej 77°C mogą powstawać wybuchowe mieszaniny par substancji z powietrzem.  NIE używać otwartego ognia.  Powyżej 77°C stosować system zamknięty i wentylację.  Użyć pianę gaśniczą, suchy proszek gaśniczy, ditlenek węgla.   

   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie   Stosować wentylację.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra Suchość skóry.  Stosować rękawice ochronne.  Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy   Stosować okulary ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do pojemników z pokrywą. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami, halogenami oraz kwasami nieorganicznymi. 
OPAKOWANIE
 
1-DODEC-1-EN ICSC: 1567
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA CIECZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
(W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami, halogenami oraz kwasami nieorganicznymi.(,) Działa niszcząco na gumę, farby i materiały wykładzinowe.(,) 

Wzór chemiczny: C12H24 / CH3(CH2)9CH=CH2
Masa cząsteczkowa: 168.3
Temperatura wrzenia: 214°C
Temperatura topnienia: -35°C
Względna gęstość (woda = 1): 0.8
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się
Prężność par, Pa w temp.25°C: 2
Względna gęstość par (powietrze = 1): 5.81
Temperatura zapłonu: 77 °C c.c.
Temperatura samozapłonu: 225°C
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 6.1  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
 

Skutki narażenia krótkotrwałego
W przypadku połknięcia, substancja łatwo dostaje się do dróg oddechowych i może prowadzić do zachłystowego zapalenia płuc. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza nie zostanie lub zostanie osiągnięte bardzo wolno w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C; jednak znacznie szybciej podczas rozpylania i rozdrabniania substancji. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja odtłuszcza skórę, co może powodować jej wysuszanie lub pękanie. 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
Może ulec bioakumulacji w organizmach wodnych. 

ADNOTACJE
 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018