« back to the search result list(pl)  
HEKSAFLUOROGLINIAN TRISODUICSC: 1565 (Kwiecień 2005)
Kriolit
Fluoroglinian sodu
CAS #: 15096-52-3
EINECS #: 239-148-8

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna.        W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.   

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Nudności. Wymioty.  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra   Stosować rękawice ochronne.  Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy   Stosować gogle ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Nudności. Wymioty. Ból brzucha.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Rozsypaną substancję zmieść do pojemników z pokrywą. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z żywnością i karmą dla zwierząt. W zamykanym pojemniku. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
HEKSAFLUOROGLINIAN TRISODU ICSC: 1565
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
KRYSZTAŁY LUB AMORFICZNY PROSZEK. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
 

Wzór chemiczny: Na3AlF6
Masa cząsteczkowa: 209.9
Temperatura topnienia: 1009°C
Gęstość : 2.95 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.25°C: 0.042 (bardzo słaba) 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej aerozoli i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozdrabniania substancji, zwłaszcza jeżeli występuje ona w postaci proszku. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja może działać na kości i zęby.(,) Co może być przyczyną fluorozy. Powtarzające się lub długotrwałe narażenie inhalacyjne na pyły może mieć wpływ na płuca. 


Normatywy Higieniczne
TLV: (as F): 2.5 mg/m3, jako TWA; A4 (czynniki nie klasyfikowane jako rakotwórcze u ludzi); DSB.
EU-OEL: (w przeliczeniu na ): 2,5 mg/m3 jako TWA.
MAK: (frakcja wdychalna, w przeliczeniu na F): 1 mg/m3; peak limitation category: II(4); wchłania się przez skórę (H); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów:

ŚRODOWISKO
Substancja jest toksyczna dla organizmów wodnych. 

ADNOTACJE
 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T, N; R: 20/22-48/23/25-51/53; S: (1/2)-22-37-45-61; Nota: C 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018