« back to the search result list(pl)  
KWAS HYDROKSYOCTOWYICSC: 1537 (Październik 2004)
Kwas glikolowy
Kwas alfa-hydroksyoctowy
Kwas hydroksyetanowy
CAS #: 79-14-1
UN #: 3261
EINECS #: 201-180-5

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna.    NIE używać otwartego ognia.    Użyć rozproszone prądy wodne, proszek gaśniczy, pianę gaśniczą, ditlenek węgla.   

   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Skrócony oddech (zadyszka). Ból gardła.  Unikać wdychania pyłu i mgieł.  Odpoczynek w pozycji półleżącej. Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie. Ból. Poważne oparzenia skóry.  Stosować rękawice ochronne.  Najpierw spłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, a następnie zdjąć zanieczyszczoną odzież i przemyć ponownie. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Nieostre widzenie. Ciężkie, głębokie oparzenia.  Stosować gogle ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból brzucha. Uczucie pieczenia. Zapaść lub wstrząs.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  NIE wywoływać wymiotów. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: kombinezon chemoodporny łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. Rozsypaną substancję zmieść do pojemników z pokrywą. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 8; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami, metalami, siarczkami, cyjankami, mocnymi zasadami oraz żywnością i karmą dla zwierząt. W suchym miejscu. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
KWAS HYDROKSYOCTOWY ICSC: 1537
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNE HIGROSKOPIJNE KRYSZTAŁY. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
(W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami, cyjankami oraz siarczkami.(,) Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z aluminium, cynkiem oraz cyną.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. Roztwór wodny jest kwasem o średniej mocy. 

Wzór chemiczny: C2H4O3 / HOCH2COOH
Masa cząsteczkowa: 76.1
Rozkłada się w temp.100
Temperatura topnienia: 80°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.49
Rozpuszczalność w wodzie: bardzo dobra
Względna gęstość par (powietrze = 1): 2.6
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: -1.11  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) żrąco na skórę i oczy. Substancja działa(ją) drażniąco na drogi oddechowe. Żrąca po spożyciu. Substancja może szkodliwie działać na nerki.(,) Co może spowodować niewydolność nerek. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozpylania lub rozdrabniania substancji, a zwłaszcza jeżeli występuje ona w postaci proszku. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt ze skórą może powodować zapalenie skóry. 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
This substance is often available commercially as a 70% solution with UN number 3265, hazard class 8, packaging group II. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018