« back to the search result list(pl)  
CHROMIAN(VI) tert-BUTYLUICSC: 1533 (Kwiecień 2005)
Chromian (VI) bis(tert-butylu)
Ester di-tert-butylowy kwasu chromowego (VI)
CAS #: 1189-85-1

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).    NIE używać otwartego ognia.    Użyć ditlenek węgla, pianę gaśniczą, suchy proszek gaśniczy, rozproszone prądy wodne, pianę odporną na alkohol.   

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Skrócony oddech (zadyszka). Uczucie pieczenia. Trudności w oddychaniu. Ból gardła.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Oparzenia skóry. Ból. Zaczerwienienie.  Stosować odzież ochronną. Stosować rękawice ochronne.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Ciężkie, głębokie oparzenia. Ból. Zaczerwienienie.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Uczucie pieczenia. Ból brzucha. Biegunka. Nudności. Wymioty. Zapaść lub wstrząs.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: kompletne ubranie ochronne, łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z mocnymi zasadami oraz materiałami niezgodnymi. Patrz: Zagrożenia Chemiczne. W zamykanym pojemniku. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
 
CHROMIAN(VI) tert-BUTYLU ICSC: 1533
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA HIGROSKOPIJNA CIECZ. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Substancja jest silnym utleniaczem. Reaguje gwałtownie z(ze) materiałami palnymi i redukującymi. Rozkłada się podczas spalania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów. Roztwór wodny jest mocnym kwasem. Reaguje gwałtownie z zasadami i działa korodująco. 

Wzór chemiczny: C8H18CrO4 / ((CH3)3CO)2CrO2
Masa cząsteczkowa: 230.2
Temperatura topnienia: -2.8°C
Rozpuszczalność w wodzie: miesza się w każdym stosunku
Względna gęstość par (powietrze = 1): 7.9
Temperatura zapłonu: patrz: Adnotacje 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) żrąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Żrąca po spożyciu. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozdrabniania substancji. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja może działać na nerki, wątrobę i układ oddechowy.(,) Substancja jest rakotwórcza dla ludzi. Patrz: Adnotacje 


Normatywy Higieniczne
EU-OEL: (w przeliczeniu na ): 0.005 mg/m3 jako TWA; (patrz: Adnotacje) 

ŚRODOWISKO
Substancja jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych. 

ADNOTACJE
Skutki zdrowotne narażenia na działanie substancji nie zostały dostatecznie zbadane, ale w zetknięciu z wilgocią lub wodą jest hydrolizowana do tlenku chromu(VI).
See ICSC 1194.
Dopuszczalne wartości narażenia zawodowego nie mogą być przekroczone w żadnym momencie czasu pracy.
Substancja jest palna, ale temperatura zapłonu substancji nie została wymieniona w piśmiennictwie.
NIE zabierać odzieży roboczej do domu.
EU-OEL limit value 0.010 mg/m3 until 17 January 2025. Limit value: 0.025 mg/m3 for welding or plasma cutting processes or similar work processes that generate fume until 17 January 2025. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018