« back to the search result list(pl)  
9·HYDRAT AZOTANU(v) CHROMU(III)ICSC: 1530 (Październik 2004)
Triazotan (V) chromu (III)
Sól chromowa (III) kwasu azotowego (V)
CAS #: 7789-02-8
UN #: 2720
EINECS #: 236-921-1

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna, ale wzmaga palenie się innych substancji. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  Ryzyko pożaru i wybuchu.  NIE używać otwartego ognia.    W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.   

 PRZESTRZEGAĆ ŚCISŁEJ HIGIENY!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła.  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra   Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. 
Oczy   Stosować gogle ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból brzucha. Biegunka. Nudności. Wymioty.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Zmieść rozsypaną substancję do szczelnych pojemników. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 5.1; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z substancjami palnymi oraz reduktorami. 
OPAKOWANIE
 
9·HYDRAT AZOTANU(v) CHROMU(III) ICSC: 1530
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
DEEP VIOLET KRYSZTAŁY. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Substancja jest silnym utleniaczem. Reaguje z(ze) materiałami palnymi i redukującymi. Roztwór wodny jest słabym kwasem. 

Wzór chemiczny: Cr(NO3)3 ∙ 9H2O
Masa cząsteczkowa: 400.2
Podczas ogrzewaniaTemperatura wrzenia: nie wrze pod ciśnieniem normalnym; ulega rozkładowi
Temperatura topnienia: 66°C
Gęstość : 1.8 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie: bardzo dobra 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na drogi oddechowe. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozdrabniania substancji. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt może spowodować skórną reakcję uczuleniową. 


Normatywy Higieniczne
TLV: (as Cr(III), frakcja inhalacyjna): 0.003 mg/m3, jako TWA; A4 (czynniki nie klasyfikowane jako rakotwórcze u ludzi); (DSEN); (RSEN).
MAK: działa uczulająco na skórę (SH) 

ŚRODOWISKO
Substancja jest toksyczna dla organizmów wodnych. 

ADNOTACJE
NIE zabierać odzieży roboczej do domu.
The recommendations on this Card also apply to Chromium(III) nitrate anhydrous. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018