« back to the search result list(pl)  
1,2,3,4-TETRAHYDRONAFTALENICSC: 1527 (Październik 2004)
Tetralina
Tetrahydronaftalen
CAS #: 119-64-2
EINECS #: 204-340-2

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  W temperaturze powyżej 77°C mogą powstawać wybuchowe mieszaniny par substancji z powietrzem.  NIE dopuszczać do kontaktu z czynnikami utleniającymi. NIE używać otwartego ognia.  Powyżej 77°C stosować system zamknięty i wentylację. Zapobiegać gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych (np. przez uziemienie sprzętu).  Użyć rozproszone prądy wodne, proszek gaśniczy, pianę gaśniczą, ditlenek węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Zawroty głowy. Ból głowy. Nudności. Wymioty. Osłabienie.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie. Ból.  Stosować rękawice ochronne.  Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. Zdjąć zanieczyszczoną odzież. 
Oczy Ból. Zaczerwienienie. Nieostre widzenie.  Stosować okulary ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból brzucha. Patrz: Wdychanie.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  NIE wywoływać wymiotów. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: kombinezon chemoodporny. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Wentylacja. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do pojemników z pokrywą. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami. W dobrze wentylowanym pomieszczeniu. W zamykanym pojemniku. 
OPAKOWANIE
 
1,2,3,4-TETRAHYDRONAFTALEN ICSC: 1527
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA CIECZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
W wyniku przepływu, mieszania, itp. mogą powstawać ładunki elektrostatyczne. 

Zagrożenia chemiczne
Może tworzyć wybuchowe nadtlenki. Rozkłada się podczas ogrzewania.(,) Co powoduje wytwarzanie drażniących dymów. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z utleniaczami.(,) 

Wzór chemiczny: C10H12
Masa cząsteczkowa: 132.20
Temperatura wrzenia: 207.6°C
Temperatura topnienia: -35.8°C
Względna gęstość (woda = 1): 0.9702
Rozpuszczalność w wodzie: bardzo słaba
Prężność par, kPa at 25°C: 0.05
Względna gęstość par (powietrze = 1): 4.6
Temperatura zapłonu: 77 °C o.c.
Temperatura samozapłonu: 385°C
Granice stężeń wybuchowych, % obj. w powietrzu: 0.8(w temp.100°C) - 5.0 (w temp.150°C)
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 3.78  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Substancja może szkodliwie działać na ośrodkowy układ nerwowy.(,) Połknięcie cieczy może spowodować aspirację do płuc i w konsekwencji chemiczne zapalenie płuc. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza nie zostanie lub zostanie osiągnięte bardzo wolno w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C; jednak znacznie szybciej podczas rozpylania i rozdrabniania substancji. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt ze skórą może powodować zapalenie skóry. Substancja może działać na nerki.(,) 


Normatywy Higieniczne
MAK: 11 mg/m3, 2 ppm; peak limitation category: I(1); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów:

ŚRODOWISKO
Substancja jest toksyczna dla organizmów wodnych. Może ulec bioakumulacji w rybach. Nie dopuścić do przedostania się substancji do środowiska naturalnego. 

ADNOTACJE
Przed destylacją należy przeprowadzić próbę na obecność nadtlenków i w razie ich wykrycia trzeba je usunąć. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: Xi, N; R: 19-36/38-51/53; S: (2)-26-28-61 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018