« back to the search result list(pl)  
1,3-PROPANOSULTONICSC: 1524 (Listopad 2016)
2,2-Dioksy-1,2-oksatiolan
Sulton kwasu 3-hydroksy-1-propanosulfonowego
3-Hydroksy-gamma-sulton kwasu 1-propanosulfonowego
CAS #: 1120-71-4
UN #: 2811
EINECS #: 214-317-9

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).    NIE używać otwartego ognia.    W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.   

Patrz: SKUTKI DŁUGOTRWAŁEGO LUB POWTARZANEGO NARAŻENIA. UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie   Stosować system zamknięty.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra MOŻE SIĘ WCHŁANIAĆ! Zaczerwienienie. Ból. Uczucie pieczenia. Objawy narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Pierwszej pomocy udzielać w rękawicach ochronnych. Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. Zwrócić się o pomoc medyczną w przypadku podrażnienia skóry. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Wypłukać usta. W razie złego samopoczucia zasięgnąć porady medycznej. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. SzczelnychZebrać próżniowo przy pomocy specjalistycznego sprzętu (patrz: Adnotacje) lub ostrożnie zamieść do pojemników. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. W przypadku cieczy: ,w miarę możliwości, zebrać wyciekającą ciecz do szczelnych pojemników. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

skull;toxiccancer;health haz
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Działa toksycznie po połknięciu lub w kontakcie ze skórą
Działa drażniąco na skórę i oczy
Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne
Może powodować raka. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
W suchym miejscu. W zamykanym pojemniku. NIE przechowywać razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
1,3-PROPANOSULTON ICSC: 1524
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BIAŁE KRYSZTAŁY LUB BEZBARWNA CIECZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów, w tym tlenków siarki. (W)wchodzi w reakcję z wilgocią powietrza.(,) Co powoduje wytwarzanie toksycznego kwasu propano-3-sulfonowego. 

Wzór chemiczny: C3H6O3S
Masa cząsteczkowa: 122.1
Rozkłada się w temp.
Temperatura topnienia: 31°C
Gęstość (w temp.25°C): 1.392 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml: 10 (umiarkowana)
Temperatura zapłonu: >110°C 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy i skórę. Objawy skórne mogą pojawić się po kilkugodzinnym okresie utajenia. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozdrabniania substancji. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja jest rakotwórcza dla ludzi. Może powodować wady genetyczne u ludzi. 


Normatywy Higieniczne
TLV: A3 (czynniki o udowodnionym działaniu rakotwórczym na zwierzęta i nieznanym działaniu rakotwórczym na ludzi).
MAK: wchłania się przez skórę (H); kategoria rakotwórczości: 1; grupa działania mutagennego na komórki rozrodcze: 3A 

ŚRODOWISKO
Skutki oddziaływania substancji na środowisko nie zostały dostatecznie zbadane. 

ADNOTACJE
NIGDY nie używać domowego odkurzacza do usuwania substancji, użyć tylko specjalistycznego sprzętu.
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika.
NIE zabierać odzieży roboczej do domu. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T; R: 45-21/22; S: 53-45; Nota: E 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018