« back to the search result list(pl)  
CHLORKI BIS(C16-18-ALKILO)DIMETYLOAMONIUM (15% PROPAN-2-OLU)ICSC: 1518 (Kwiecień 2004)
Chlorek dihydrogenowanego łoju dimetyloamonu
Chlorek N,N-dimetylo-N-oktadecylo-1-oktadekanoaminy
Czwartorzędowy związek amonowy, bis(uwodorniony alkil łojowy)chlorku dimetylowego
CAS #: 61789-80-8
EINECS #: 263-090-2

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja łatwopalna.  W temperaturze powyżej 25°C mogą powstawać wybuchowe mieszaniny par substancji z powietrzem.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.  Powyżej 25°C stosować system zamknięty, wentylację oraz elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe.  Użyć rozproszone prądy wodne, pianę odporną na alkohol, ditlenek węgla, proszek gaśniczy.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie   Stosować wentylację.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra Zaczerwienienie. Ból.  Stosować rękawice ochronne.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować okulary ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Uczucie pieczenia w gardle i klatce piersiowej.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Zebrać rozsypaną/rozlaną substancję do pojemników. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. 
OPAKOWANIE
 
CHLORKI BIS(C16-18-ALKILO)DIMETYLOAMONIUM (15% PROPAN-2-OLU) ICSC: 1518
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA DO BIAŁEJ PASTA. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych i żrących dymów. 

Wzór chemiczny: C36.4H76.8NCl (przybliżony)
Masa cząsteczkowa: 567-573 (w przybliżeniu)
Rozkłada się w temp.135
Temperatura topnienia: 30-45°C
Względna gęstość (woda = 1): 0.87
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.25°C: 10
Prężność par, kPa at 50°C: 17
Temperatura zapłonu: 25°C
Temperatura samozapłonu: 385°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 2-13
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 3.8  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) silnie drażniąco na oczy. Substancja działa(ją) drażniąco na skórę. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza nie zostanie lub zostanie osiągnięte bardzo wolno w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
Substancja jest toksyczna dla organizmów wodnych. 

ADNOTACJE
The recommendations on this Card do not apply to the powder form.
See ICSC 0554. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018