« back to the search result list(pl)  
GLIKOL POLIETYLENOWY (200-600)ICSC: 1517 (Kwiecień 2004)
PEG
Polimer oksyetylenu
alfa-hydro-omega-hydroksy-Poli(oksy-1,2-etanodiyl)
CAS #: 25322-68-3
EINECS #: 500-038-2

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna.    NIE używać otwartego ognia.    W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.   

   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie   Stosować wentylację.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra     Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. 
Oczy   Stosować okulary ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Biegunka. Nudności.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do pojemników z pokrywą. Pozostałość zmyć dużą ilością wody. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
W suchym miejscu. W zamykanym pojemniku. 
OPAKOWANIE
 
GLIKOL POLIETYLENOWY (200-600) ICSC: 1517
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA LEPKA LEKKO HIGROSKOPIJNA CIECZ. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
 

Wzór chemiczny: HO(C2H4O)nH
Masa cząsteczkowa: 200-600
Temperatura wrzenia: 250°C
Temperatura topnienia: temperatura mięknienia
Patrz: Adnotacje.
Względna gęstość (woda = 1): 1.13
Rozpuszczalność w wodzie w temp.20°C: bardzo dobra
Prężność par, Pa w temp.20°C: <10
Temperatura zapłonu: 171-235°C
Temperatura samozapłonu: ~360°C  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
 

Skutki narażenia krótkotrwałego
 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Uciążliwe stężenie pyłu w powietrzu zostanie osiągnięte szybko podczas rozdrabniania substancji. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
MAK: (frakcja wdychalna): 200 mg/m3; peak limitation category: II(2); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów:

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
This card covers the individual substances polyethylene glycol 200, 300, 400, 600 and the mixture of the polyethylene glycols and is fully applicable for all polyethylenes in the molecular mass range from 200 to 600 g/mol.
Softening points for Polyethylene glycols: 200 (-65 to -50°C), 300 (-15 to -10°C), 400 (-6 to 8°C), 600 (17 to 22°C). 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018