« back to the search result list(pl)  
KARBADOKSICSC: 1510 (Listopad 2003)
2-Formylochinoksalino-1,4-ditlenek karbometoksyhydrazonu
1,4-Ditlenek 2-(metoksykarbonylohydrazonometylo)chinoksalinowy
1,4-Ditlenek metylo-3-(chinoksalin-2-ylometyleno)karbazatu
CAS #: 6804-07-5
EINECS #: 229-879-0

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja łatwopalna.    NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.    Użyć rozproszone prądy wodne, proszek gaśniczy, pianę odporną na alkohol, ditlenek węgla.   

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel.  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra   Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy Zaczerwienienie.  Stosować okulary ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych, jeśli substancja występuje w postaci proszku.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Nudności. Wymioty.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Rozsypaną substancję zmieść do pojemników z pokrywą. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. Pozostałość zmyć dużą ilością wody. Środki ochrony indywidualnej: kombinezon chemoodporny łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z żywnością i karmą dla zwierząt. W zamykanym pojemniku. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
KARBADOKS ICSC: 1510
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
ŻÓŁTE KRYSZTAŁY. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów tlenków azotu. 

Wzór chemiczny: C11H10N4O4
Masa cząsteczkowa: 262.2
Temperatura topnienia: 239.5°C
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się
Prężność par, Pa w temp.25°C: <0.001  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej aerozoli i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Parowanie substancji w temp. 20°C jest nieznaczne; jednak szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozproszenia substancja. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Może powodować nadwrażliwość na światło. Podejrzewa się, że substancja jest rakotwórcza dla ludzi. 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
NIE zabierać odzieży roboczej do domu. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: F, T; R: 45-11-22; S: 53-45; Nota: E 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018