« back to the search result list(pl)  
SUKCYNONITRYLICSC: 1497 (Kwiecień 2004)
Butanodinitryl
Dinitryl kwasu sukcynowego
Cyjanek etylenu
Dicyjanek etylenu
Dicyjanoetan
CAS #: 110-61-2
UN #: 3276
EINECS #: 203-783-9

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).    NIE używać otwartego ognia.    Użyć rozproszone prądy wodne, proszek gaśniczy, pianę odporną na alkohol, ditlenek węgla.   

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła. Zawroty głowy. Ból głowy. Nudności. Drgawki.  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się o pomoc medyczną. Patrz: Adnotacje. 
Skóra Zaczerwienienie. Ból.  Stosować rękawice ochronne.  Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować gogle ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból brzucha. Biegunka. Ból głowy. Nudności. Wymioty. Drgawki.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Wypłukać usta. Wypić wodną zawiesinę węgla aktywnego. NIE wywoływać wymiotów. Zwrócić się o pomoc medyczną . Patrz: Adnotacje. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Wentylacja. Rozsypaną substancję zmieść do pojemników z pokrywą. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami, mocnymi zasadami, mocnymi kwasami, silnymi reduktorami oraz żywnością i karmą dla zwierząt. W zamykanym pojemniku. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
SUKCYNONITRYL ICSC: 1497
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNE WOSKOWATE KRYSZTAŁY. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas spalania.(,) Rozkłada się w kontakcie z kwasami.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych i żrących dymów, w tym tlenków azotu i cyjanków. (W)wchodzi w reakcję z mocnymi zasadami.(,) Co powoduje wytwarzanie amoniaku. (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami oraz mocnymi środkami redukującymi.(,) 

Wzór chemiczny: C4H4N2 / CNCH2CH2CN
Masa cząsteczkowa: 80.1
Temperatura wrzenia: 265°C
Temperatura topnienia: 54°C
Gęstość : 1.02 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.20°C: 13
Względna gęstość par (powietrze = 1): 2.1
Temperatura zapłonu: 132°C
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: -0.99  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu po spożyciu i drogą oddechową. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Substancja może szkodliwie działać na oddychanie komórkowe (hamowanie).(,) Co może spowodować drgawki i niewydolność oddechową. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Narażenie w dużych stężeniach może spowodować śmierć. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Parowanie substancji w temp. 20°C jest nieznaczne; jednak szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozproszenia substancja. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
Skutki oddziaływania substancji na środowisko nie zostały dostatecznie zbadane. 

ADNOTACJE
W przypadku zatrucia substancją konieczne jest zastosowanie swoistego leczenia, należy zabezpieczyć odpowiednie środki lecznicze wraz z instrukcją ich stosowania. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018