« back to the search result list(pl)  
OKTANO-1-TIOLICSC: 1493 (Listopad 2003)
Merkaptan n-oktylowy
1-Merkaptooktan
1-Oktylotiol
CAS #: 111-88-6
EINECS #: 203-918-1

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  W temperaturze powyżej 69°C mogą powstawać wybuchowe mieszaniny par substancji z powietrzem.  NIE używać otwartego ognia.  Powyżej 69°C stosować system zamknięty i wentylację.  Użyć proszek gaśniczy, ditlenek węgla, pianę gaśniczą.   

   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła. Ból głowy. Nudności. Wymioty. Zawroty głowy.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie.  Stosować rękawice ochronne.  Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy Zaczerwienienie.  Stosować okulary ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból głowy. Nudności. Wymioty. Zawroty głowy.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla par i gazów organicznych, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. NIE przechowywać razem z mocnymi zasadami, mocnymi kwasami oraz utleniaczami. 
OPAKOWANIE
 
OKTANO-1-TIOL ICSC: 1493
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA CIECZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas spalania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych gazów, w tym siarkowodoru i tlenków siarki. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z utleniaczami.(,) To generuje zagrożenie pożarem. (W)wchodzi w reakcję z mocnymi kwasami, mocnymi zasadami oraz mocnymi środkami redukującymi.(,) Działa niszcząco na metale i gumę.(,) 

Wzór chemiczny: C8H18S / CH2SH(CH2)6CH3
Masa cząsteczkowa: 146.3
Temperatura wrzenia: 199°C
Temperatura topnienia: -49°C
Względna gęstość (woda = 1): 0.84
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się
Prężność par, kPa at 25°C: 0.06
Względna gęstość par (powietrze = 1): 5.0
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1
Temperatura zapłonu: 69 °C o.c.
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 0.8-?
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 4.21 (szacowana wartość) 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) słabo drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Substancja może szkodliwie działać na ośrodkowy układ nerwowy.(,) Narażenie w dużych stężeniach może spowodować obniżenie świadomości. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Brak danych na temat szybkości z jaką szkodliwe stężenie substancji w powietrzu zostanie osiągnięte podczas parowania w temp. 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
Substancja jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych. 

ADNOTACJE
 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018