« back to the search result list(pl)  
2-IZOPROPOKSYETANOLICSC: 1491 (Październik 2004)
Eter izopropylowy glikolu etylenowego
2-(1-Metoksyetoksy)etanol
Glikol izopropylowy
4-Metylo-3-oksy-1-pentanol
Oksitol izopropylu
CAS #: 109-59-1
UN #: 1993
EINECS #: 203-685-6

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja łatwopalna.  W temperaturze powyżej 44°C mogą powstawać wybuchowe mieszaniny par substancji z powietrzem.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.  Powyżej 44°C stosować system zamknięty, wentylację oraz elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe.  Użyć rozproszone prądy wodne, proszek gaśniczy, pianę gaśniczą, ditlenek węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra MOŻE SIĘ WCHŁANIAĆ! Zaczerwienienie.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować gogle ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Nudności.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla par i gazów organicznych, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Wentylacja. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych pojemników. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 3; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
W chłodnym miejscu (<25°C). W magazynie ognioodpornym. NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami. 
OPAKOWANIE
 
2-IZOPROPOKSYETANOL ICSC: 1491
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA CIECZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Substancja przypuszczlnie może tworzyć wybuchowe nadtlenki. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami.(,) 

Wzór chemiczny: C5H12O2 / (CH3)2CHOCH2CH2OH
Masa cząsteczkowa: 104.1
Temperatura wrzenia w 99kPa: 139.5-144.5°C
Temperatura topnienia: -60°C
Względna gęstość (woda = 1): 0.903 (20°C)
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.25°C: 100
Prężność par, kPa at 20°C: 0.44
Względna gęstość par (powietrze = 1): 3.6
Temperatura zapłonu: 44°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 240°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 1.6-13
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 0.05
Szybkość parowania (n-octan butylu = 1): 0.3 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej par i przez skórę. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy. Substancja działa(ją) słabo drażniąco na skórę i drogi oddechowe. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza zostanie osiągnięte dość wolno w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja może działać na krew.(,) Co może być przyczyną niedokrwistości. 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 25 ppm.
TLV: (skin).
MAK: 43 mg/m3, 10 ppm; peak limitation category: I(2); wchłania się przez skórę (H); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów:

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: Xn; R: 20/21-36; S: (2)-24/25 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018