« back to the search result list(pl)  
TRIMETYLOAMINA (40% roztwór wodny)ICSC: 1484 (Czerwiec 2003)
N,N-Dimetylometanoamina
TMA
CAS #: 75-50-3
UN #: 1297
EINECS #: 200-875-0

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja skrajnie łatwopalna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  Mieszaniny par substancji z powietrzem są wybuchowe.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.  Stosować system zamknięty, wentylację oraz przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy. NIE używać narzędzi wywołujących iskrzenie.  Użyć dużych ilości wody, pianę odporną na alkohol, suchy proszek gaśniczy, ditlenek węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Uczucie pieczenia. Kaszel. Ból głowy. Ból gardła. Trudności w oddychaniu. Skrócony oddech (zadyszka).  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie. Ból. Oparzenia skóry.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Nieostre widzenie. Ciężkie, głębokie oparzenia.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból brzucha. Uczucie pieczenia. Zapaść lub wstrząs.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: kompletne ubranie ochronne, łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. Wentylacja. Pary usuwać przy pomocy mgłowych prądów wodnych. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 3; Ryzyko Dodatkowe UN: 8; Grupa Opakowań UN: I 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. W zamykanym pojemniku. NIE przechowywać razem z mocnymi kwasami, utleniaczami, aluminium, miedzią, stopamiw miedzi, cynkiem, stopamiw cynku oraz rtęcią. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
TRIMETYLOAMINA (40% roztwór wodny) ICSC: 1484
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNY WODNY ROZTWÓR O OSTRYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Pary są cięższe od powietrza i mogą przemieszczać się wzdłuż podłoża; możliwy zapłon w odległych punktach. 

Zagrożenia chemiczne
Substancja jest średnio mocną zasadą. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z rtęcią oraz utleniaczami.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. Działa niszcząco na metale, takie jak aluminium, miedź, cynk, cynę i ich stopy.(,) 

Wzór chemiczny: C3H9N / (CH3)3N
Masa cząsteczkowa: 59.1
Temperatura wrzenia: 30°C
Temperatura topnienia: -3°C
Względna gęstość (woda = 1): 0.9
Prężność par, kPa at 20°C: 67
Względna gęstość par (powietrze = 1): 2.0
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.6
Temperatura zapłonu: -7°C
Temperatura samozapłonu: 190°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 2-16.6
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: -0.3  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej par i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) żrąco na oczy i skórę. Pary działa(ją) silnie drażniąco na drogi oddechowe. Żrąca po spożyciu. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza zostanie osiągnięte bardzo szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 5 ppm; TLV-STEL1 15 ppm.
MAK: 4.9 mg/m3, 2 ppm; peak limitation category: I(2); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów: C.
EU-OEL: 4,9 mg/m3, 2 ppm jako TWA; 12,5 mg/m3, 5 ppm jako STEL 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
The toxicological data apply to solutions containing over 15% of trimethylamine.
See ICSC 0206 Trimethylamine gas in a cylinder. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: F+, C; R: 12-20/22-34; S: (1/2)-3-16-26-29-36/37/39-45; Nota: B 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018