« back to the search result list(pl)  
METYLOAMINA (40% roztwór wodny)ICSC: 1483 (Maj 2003)
Metanoamina
Aminometan
Monometyloamina
CAS #: 74-89-5
UN #: 1235
EINECS #: 200-820-0

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja wysoce łatwopalna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  Mieszaniny par substancji z powietrzem są wybuchowe.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.  Stosować system zamknięty, wentylację oraz przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy. NIE używać narzędzi wywołujących iskrzenie.  Użyć rozproszone prądy wodne, pianę odporną na alkohol, suchy proszek gaśniczy, ditlenek węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Uczucie pieczenia. Kaszel. Ból głowy. Ból gardła. Trudności w oddychaniu. Skrócony oddech (zadyszka).  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie. Ból. Poważne oparzenia skóry.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. Zwrócić się o pomoc medyczną . Zdjąć zanieczyszczoną odzież. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Nieostre widzenie. Ciężkie, głębokie oparzenia.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból brzucha. Uczucie pieczenia. Zapaść lub wstrząs.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla par i gazów organicznych, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Wentylacja. Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do pojemników z pokrywą. Pozostałość ostrożnie zneutralizować rozcieńczonym kwasem. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 3; Ryzyko Dodatkowe UN: 8; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. W chłodnym miejscu (<25°C). W zamykanym pojemniku. NIE przechowywać razem z żywnością i karmą dla zwierząt, mocnymi kwasami, utleniaczami, aluminium, miedzią, cynkiem, stopamiw cynku oraz rtęcią. W dobrze wentylowanym pomieszczeniu. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
METYLOAMINA (40% roztwór wodny) ICSC: 1483
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNY WODNY ROZTWÓR O OSTRYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Pary dobrze mieszają się z powietrzem i tworzą z nim mieszaniny wybuchowe. 

Zagrożenia chemiczne
Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z związkami rtęci.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. Substancja jest średnio mocną zasadą. Działa niszcząco na tworzywa sztuczne, gumę, miedź, aluminium, stopy cynku i powierzchnie ocynkowane.(,) 

Wzór chemiczny: CH5N / CH3NH2
Masa cząsteczkowa: 31.1
Temperatura wrzenia: 48°C
Temperatura topnienia: -39°C
Względna gęstość (woda = 1): 0.89
Prężność par, kPa at 20°C: 31
Względna gęstość par (powietrze = 1): 1.08
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.02
Temperatura zapłonu: -10°C
Temperatura samozapłonu: 430°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 4.9-20.8
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: -0.6  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) żrąco na oczy i skórę. Pary działa(ją) silnie drażniąco na drogi oddechowe. Żrąca po spożyciu. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza zostanie osiągnięte bardzo szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 5 ppm; TLV-STEL1 15 ppm.
MAK: 6,4 mg/m3, 5 ppm; peak limitation category: I(2); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów:

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
See ICSC 0178 Methylamine gas in a cylinder. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: F+, C; R: 12-20/22-34; S: (2)-3-16-26-29-36/37/39-45; Nota: B 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018