« back to the search result list(pl)  
PIRENICSC: 1474 (Listopad 2003)
Benzo(d,e,f)fenantren
beta-Piren
CAS #: 129-00-0
EINECS #: 204-927-3

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).    NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.    Użyć rozproszone prądy wodne, ditlenek węgla, suchy proszek gaśniczy, pianę odporną na alkohol, pianę polimerową.   

   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie   Unikać wdychania pyłu.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra Zaczerwienienie.  Stosować rękawice ochronne.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy Zaczerwienienie.  Stosować okulary ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  NIE wywoływać wymiotów. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Rozsypaną substancję zmieść do pojemników z pokrywą. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. Pozostałość ostrożnie zebrać. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami. W dobrze wentylowanym pomieszczeniu. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
PIREN ICSC: 1474
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
PALE YELLOW LUB BEZBARWNA SUBSTANCJA STAŁA WYSTĘPUJACA POD RÓŻNYMI POSTACIAMI. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania.(,) Co powoduje wytwarzanie drażniących dymów. 

Wzór chemiczny: C16H10
Masa cząsteczkowa: 202.26
Temperatura wrzenia: 404°C
Temperatura topnienia: 151°C
Gęstość : 1.27 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie, mg/l w temp.25°C: 0.135
Prężność par, Pa w temp.?°C: 0.08
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 4.88  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Ekspozycja na słońce może zwiększyć działanie drażniące tej substancji. Co może spowodować przewlekłe przebarwienia skóry. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Parowanie substancji w temp. 20°C jest nieznaczne; jednak szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozproszenia substancja. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
MAK wchłania się przez skórę (H) 

ŚRODOWISKO
Może ulec bioakumulacji w skorupiakach, rybach, mleku, glonach i mięczakach. Nie dopuścić do przedostania się substancji do środowiska naturalnego. 

ADNOTACJE
Pyrene is one of many polycyclic aromatic hydrocarbons - standards are usually established for them as mixtures, e.g., coal tar pitch volatiles.
However, pyrene may be encountered as a laboratory chemical in its pure form.
Skutki zdrowotne narażenia na działanie substancji nie zostały dostatecznie zbadane.
See ICSC 1415. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018