« back to the search result list(pl)  
2-sec-BUTYLOFENOLICSC: 1472 (Wrzesień 2002)
o-sec-Butylofenol
2-(1-Metylopropylo)fenol
CAS #: 89-72-5
UN #: 3145
EINECS #: 201-933-8

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna.    NIE używać otwartego ognia.    Użyć ditlenek węgla, pianę gaśniczą, proszek gaśniczy.   

 ZAPOBIEGAĆ TWORZENIU SIĘ MGIEŁ! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Ból. Pęcherze. Oparzenia skóry.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Nieostre widzenie. Ciężkie, głębokie oparzenia.  Stosować osłonę twarzy.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Uczucie pieczenia w gardle i klatce piersiowej. Ból brzucha. Zapaść lub wstrząs. Wymioty.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych pojemników. Rozsypaną substancję zmieść do pojemników z pokrywą. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. Środki ochrony indywidualnej: kombinezon chemoodporny. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 8; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z bezwodnikami kwasowymi, chlorkami kwasowymi, zasadami oraz żywnością i karmą dla zwierząt. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt.
Substancja zanieczyszcza środowisko morskie. 
2-sec-BUTYLOFENOL ICSC: 1472
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA DO BURSZTYNOWEJ CIECZ LUB CIAŁO STAŁE. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
(W)wchodzi w reakcję z utleniaczami.(,) Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z zasadami, bezwodnikami kwasowymi oraz chlorkami kwasowymi.(,) Działa niszcząco na stal i miedź i jej stopy.(,) 

Wzór chemiczny: C10H14O / C2H5(CH3)CHC6H4OH
Masa cząsteczkowa: 150.2
Temperatura wrzenia: 224-237°C
Temperatura topnienia: 14°C
Względna gęstość (woda = 1): 0.98
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się
Prężność par, Pa w temp.20°C: 10
Względna gęstość par (powietrze = 1): 5.2
Temperatura zapłonu: 107°C
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 3.27  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej par, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) żrąco na oczy i skórę. Pary działa(ją) drażniąco na drogi oddechowe. Żrąca po spożyciu. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza nie zostanie lub zostanie osiągnięte bardzo wolno w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 5 ppm.
TLV: (skin) 

ŚRODOWISKO
Skutki oddziaływania substancji na środowisko nie zostały dostatecznie zbadane. 

ADNOTACJE
Skutki zdrowotne narażenia na działanie substancji nie zostały dostatecznie zbadane. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018