« back to the search result list(pl)  
JODOPOWIDONICSC: 1471 (Sierpień 2003)
Kompleks 1-winylo-2-pirolidynonu z jodem
Związek homopolimerowy 1-etenylo-2-pirolidynonu z jodem
Kompleks poli(1-(2-okso-1-pirolidynylo)etyleno)jodu
CAS #: 25655-41-8

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).           

   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie      
Skóra   Stosować rękawice ochronne.  Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy      
Spożycie      

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
W suchym miejscu. W zamykanym pojemniku. 
OPAKOWANIE
 
JODOPOWIDON ICSC: 1471
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
ŻÓŁTY DO BRĄZOWEGO HIGROSKOPIJNY PROSZEK. 

Zagrożenia fizyczne
Brak danych. 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów tlenków azotu i jodu. Roztwór jest słabym kwasem. 

Wzór chemiczny: (C6-H9-N-O)x .x-I2

Rozpuszczalność w wodzie: dobra 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
 

Skutki narażenia krótkotrwałego
 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt ze skórą może powodować zapalenie skóry. 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
The substance is a widely used topical antiseptic and it has been only very rarely associated to any adverse effects during its normal use. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018