« back to the search result list(pl)  
2,2'-DIMETYLO-4,4'-METYLENOBIS(CYKLOHEKSYLOAMINA)ICSC: 1464 (Listopad 2002)
3,3'-Dimetylo-4,4'-diaminodicykloheksylometan
4,4'-Diamino-3,3'-dimetylodicykloheksylometan
4,4'-Metylenobis-(2-metylocykloheksanoamina)
CAS #: 6864-37-5
EINECS #: 229-962-1

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna.    NIE używać otwartego ognia.    Użyć rozproszone prądy wodne, proszek gaśniczy, pianę odporną na alkohol, ditlenek węgla.   

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Uczucie pieczenia. Kaszel. Ból gardła. Trudności w oddychaniu. Skrócony oddech (zadyszka). Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Patrz: Adnotacje.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. Odpoczynek w pozycji półleżącej. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. 
Skóra Poważne oparzenia skóry. Ból. Zaczerwienienie.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Ból. Zaczerwienienie. Ciężkie, głębokie oparzenia.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból brzucha. Uczucie pieczenia. Zapaść lub wstrząs.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Wypłukać usta. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. NIE wywoływać wymiotów. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: kompletne ubranie ochronne, łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych pojemników. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
2,2'-DIMETYLO-4,4'-METYLENOBIS(CYKLOHEKSYLOAMINA) ICSC: 1464
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA DO ŻÓŁTEJ CIECZ. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Substancja jest słabą zasadą. Rozkłada się podczas spalania.(,) Co powoduje wytwarzanie tlenków azotu. 

Wzór chemiczny: C15H30N2
Masa cząsteczkowa: 238.5
Temperatura wrzenia: 342°C
Temperatura topnienia: -7°C
Względna gęstość (woda = 1): 0.95
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.20°C: 0.4
Prężność par, Pa w temp.20°C: 0.08
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 2.5  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej aerozoli, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) bardzo żrąco na oczy i skórę. Substancja działa(ją) żrąco na drogi oddechowe. Żrąca po spożyciu. Wdychanie aerozoli w wysokich stężeniach może spowodować obrzęk płuc. Patrz: Adnotacje. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza nie zostanie lub zostanie osiągnięte bardzo wolno w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C; jednak znacznie szybciej podczas rozpylania i rozdrabniania substancji. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja może działać na skórę.(,) Co może być przyczyną przewlekłej choroby skóry (sklerodermii). Substancja może działać na krew, układ sercowo-naczyniowy, nerki i wątrobę.(,) Co może być przyczyną niedokrwistości, zaburzenia serca, zaburzeń czynnościowych nerek i zaburzeń czynnościowych wątroby. 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
Substancja jest toksyczna dla organizmów wodnych. Nie dopuścić do przedostania się substancji do środowiska naturalnego. 

ADNOTACJE
Objawy obrzęku płuc często pojawiają się dopiero po kilku godzinach po narażeniu i są wzmagane przez wysiłek fizyczny.
Odpoczynek i obserwacja medyczna są zatem niezbędne. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T, C, N; R: 22-23/24-35-51/53; S: (1/2)-26-36/37/39-45-61 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018