« back to the search result list(pl)  
WOSK PARAFINOWYICSC: 1457 (Sierpień 2003)
Wosk naftowy
Woski parafinowe i woski węglowodorowe
CAS #: 8002-74-2
EINECS #: 232-315-6

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna.        Użyć wodę, suchy proszek gaśniczy, pianę gaśniczą, ditlenek węgla, suchy piasek.   

   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie   Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych podczas pracy ze stopionym produktem.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra   Stosować termoizolacyjne rękawice do pracy ze stopionym produktem.  Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. 
Oczy   Stosować gogle ochronne (w przypadku stopionego produktu).  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.   

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
 
OPAKOWANIE
 
WOSK PARAFINOWY ICSC: 1457
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZWONNE, BEZBARWNE DO KREMOWEGO, KRYSTALICZNE CIAŁO STAŁE. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
 

Wzór chemiczny: CnH2n+2

Temperatura topnienia: 50-57°C
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się
Temperatura zapłonu: 199°C c.c. 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie dymów. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Dymy działa(ją) drażniąco na oczy, nos i gardło. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
TLV: 2 mg/m3, jako TWA 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
A complex combination of hydrocarbons obtained from petroleum fractions by solvent crystallization (solvent deoiling) or by the sweating process.
It consists of straight chain hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C20. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018