« back to the search result list(pl)  
1·HYDRAT WODOROTLENKU CHROMU(III)ICSC: 1455 (Lipiec 2003)
CAS #: 1308-14-1
EINECS #: 215-158-8

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna.        W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.   

   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie      
Skóra   Stosować rękawice ochronne.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować okulary ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Zapewnić odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Rozsypaną substancję zmieść do pojemników z pokrywą. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
 
OPAKOWANIE
 
1·HYDRAT WODOROTLENKU CHROMU(III) ICSC: 1455
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
PROSZEK O BARWIE NIEBIESKIEJ DO ZIELONEJ LUB MOCNO ROZDROBNIONE CIAŁO STAŁE (CZARNE CZĄSTKI). 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania.(,) Co powoduje wytwarzanie tlenku chromu. 

Wzór chemiczny: Cr(HO)3.nH2O
Masa cząsteczkowa: patrz: Adnotacje
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Może powodować podrażnienie mechaniczne oczu. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Parowanie substancji w temp. 20°C jest nieznaczne; jednak uciażliwe stężenie pyłu w powietrzu może być szybko osiągnięte , jeżeli substancja występuje w postaci proszku. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
TLV: (as Cr(III), frakcja inhalacyjna): 0.003 mg/m3, jako TWA; (RSEN); (DSEN); A4 (czynniki nie klasyfikowane jako rakotwórcze u ludzi).
MAK: działa uczulająco na skórę (SH).
EU-OEL: (as Cr(III)): 2 mg/m3 jako TWA 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
The name Chromic acid is used for this product, as well as for Chromic (VI) acid (CAS 7738-94-5) and for Chromium (VI) oxide (CAS 1333-82-0, see ICSC 1194).
The molecular weight may vary depending on the degree of hydration. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018