« back to the search result list(pl)  
OLEUMICSC: 1447 (Listopad 2016)
Kwas siarkowy (VI), dymiący
Kwas disiarkowy
Kwas pirosiarkowy
Kwas ditionowy
Mieszanina kwasu siarkowego (VI) i trójtlenku siarki
CAS #: 8014-95-7
UN #: 1831

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna. Liczne reakcje mogą być przyczyną pożaru lub wybuchu. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  Ryzyko pożaru i wybuchu w wyniku kontaktu substancji z zasadami, substancjami palnymi, czynnikami redukującymi, wodą lub materiałami organicznymi.    NIE dopuszczać do kontaktu z materiałami niezgodnymi: Patrz: Zagrożenia Chemiczne  NIE stosować wody. W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. NIE dopuszczać do bezpośredniego kontaktu substancji z wodą. 

 ZAPOBIEGAĆ TWORZENIU SIĘ MGIEŁ! UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła. Uczucie pieczenia. Skrócony oddech (zadyszka). Trudności w oddychaniu.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie. Ból. Pęcherze. Poważne oparzenia skóry.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną. Fartuch.  Pierwszej pomocy udzielać w rękawicach ochronnych. Najpierw spłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, a następnie zdjąć zanieczyszczoną odzież i przemyć ponownie. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Nieostre widzenie. Ciężkie oparzenia.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Spożycie Oparzenia ust i gardła. Uczucie pieczenia za mostkiem. Ból brzucha. Wymioty. Zapaść lub wstrząs.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Nic nie pić. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: kombinezon chemoodporny łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. NIE absorbować w trociny ani w inne materiały palne. Zebrać wyciekającą ciecz do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą suchego piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. Pozostałość ostrożnie zneutralizować wapnem lub sodą. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

skull;toxiccorr
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Wdychanie grozi śmiercią.
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Może powodować korozję metali.
Patrz: Adnotacje 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 8; Ryzyko Dodatkowe UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: I 

PRZECHOWYWANIE
W suchym miejscu. NIE przechowywać razem z żywnością i karmą dla zwierząt oraz materiałami niezgodnymi. Patrz: Zagrożenia Chemiczne. Przechowywać tylko w oryginalnym opakowaniu. Wentylacja podłogowa. 
OPAKOWANIE
Nietłukące się opakowanie.
Tłukące się opakowanie umieścić w zamykanym nietłukącym się pojemniku.
Hermetyczne.
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
OLEUM ICSC: 1447
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA DO BRĄZOWEJ, DYMIĄCA, LEPKA, OLEISTA, HIGROSKOPIJNA CIECZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Pary są cięższe od powietrza. 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych i żrących gazów/ dymów, w tym tlenków siarki. Substancja jest silnym utleniaczem. Reaguje z(ze) materiałami palnymi i redukującymi i materiałami organicznymi. To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. Roztwór wodny jest mocnym kwasem. Reaguje gwałtownie z zasadami i działa korodująco na metale. Co powoduje wytwarzanie łatwopalnego/ wybuchowego gazu (wodór - patrz: ICSC 0001). Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z wodą oraz wilgocią powietrza.(,) Co powoduje wytwarzanie kwasu siarkowego. Patrz: Adnotacje. Działa niszcząco na niektóre tworzywa sztuczne.(,) 

Wzór chemiczny: H2SO4.O3S
Masa cząsteczkowa: patrz: Adnotacje
Temperatura wrzenia: patrz: Adnotacje
Temperatura topnienia: patrz: Adnotacje
Względna gęstość (woda = 1): 1.9
Rozpuszczalność w wodzie: miesza się w każdym stosunku, reakcja
Prężność par: patrz: Adnotacje
Względna gęstość par (powietrze = 1): 3-3.3
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.01-1.3 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Poważne skutki miejscowe w następstwie narażenia wszystkimi drogami narażenia. Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej aerozoli. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) bardzo żrąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Żrąca po spożyciu. Narażenie może spowodować uduszenie z powodu obrzęku gardła. Wdychanie w dużych stężeniach może powodować obrzęk płuc, ale tylko po wcześniejszych skutkach działania żrącego na oczy i/lub drogi oddechowe. Wdychanie może spowodować reakcje podobne do astmy (RADS). Wskazana jest obserwacja medyczna. Patrz: Adnotacje. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza zostanie osiągnięte szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt ze skórą może powodować zapalenie skóry. Powtarzające się lub długotrwałe narażenie inhalacyjne na aerozol może mieć wpływ na płuca. Ryzyko erozji zębów w wyniku powtarzającego się lub przedłużonego narażenia na działanie aerozolu tej substancji. Mgły tego silnego kwasu nieorganicznego są rakotwórcze dla ludzi. Patrz: Adnotacje 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
Substancja jest szkodliwa dla organizmów wodnych. 

ADNOTACJE
Objawy obrzęku płuc często pojawiają się dopiero po kilku godzinach po narażeniu i nasilają się przy wysiłku fizycznym, dlatego istotny jest odpoczynek i obserwacja lekarska.
IARC considers mists of strong inorganic acid to be carcinogenic (group 1). However there is no information available on the carcinogenicity of other physical forms of this substance. Therefore no classification for carcinogenicity under GHS has been applied.
NIGDY nie wlewać wody do substancji; w celu rozpuszczenia lub rozcieńczenia substancji, powoli dodawać ją do wody.
The amount of free sulfur trioxide may vary, which can change the physical properties, and therefore no figure for the molecular weight is given.
Reported vapour pressure values differ greatly (from 0.3 to 21.9 kPa).
Boiling points of solutions (% SO_3): 138°C (20% ), 116°C (30%), 60°C (65%).
Melting points (% SO_3): 2°C (20%), 21°C (30%), 5°C (65%).
See ICSCs 0362 and 1202. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: C; R: 14-35-37; S: (1/2)-26-30-45; Nota: B 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018