« back to the search result list(pl)  
OCTAN tert-BUTYLUICSC: 1445 (Wrzesień 2002)
Ester tert-butylowy kwasu octowego
Ester 1,1-dimetyloetylowy kwasu octowego
CAS #: 540-88-5
UN #: 1123
EINECS #: 208-760-7

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja wysoce łatwopalna.  W temperaturze powyżej 15.5°C mogą powstawać wybuchowe mieszaniny par substancji z powietrzem.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.  Powyżej 15.5°C stosować system zamknięty, wentylację oraz elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe.  Użyć ditlenek węgla, suchy proszek gaśniczy, pianę gaśniczą.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra Suchość skóry.  Stosować rękawice ochronne.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować okulary ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
NIE spłukiwać do studzienek ściekowych. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 3; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami, mocnymi zasadami oraz mocnymi kwasami. 
OPAKOWANIE
 
OCTAN tert-BUTYLU ICSC: 1445
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA CIECZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Pary są cięższe od powietrza i mogą przemieszczać się wzdłuż podłoża; możliwy zapłon w odległych punktach. 

Zagrożenia chemiczne
(W)wchodzi w reakcję z mocnymi kwasami, mocnymi zasadami oraz silnymi utleniaczami, w tym z azotanami.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. Działa niszcząco na tworzywa sztuczne.(,) 

Wzór chemiczny: C6H12O2
Masa cząsteczkowa: 116.2
Temperatura wrzenia: 97.8°C
Względna gęstość (woda = 1): 0.86
Rozpuszczalność w wodzie: słaba
Prężność par, kPa at 25°C: 6.3
Względna gęstość par (powietrze = 1): 4
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.19
Temperatura zapłonu: 15.5°C c.c.
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 1.5-7.3
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 1.76  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej par. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Pary działa(ją) drażniąco na drogi oddechowe. Substancja działa(ją) słabo drażniąco na oczy i skórę. Narażenie na substancję w stężeniach znacznie przekraczających wartość NDS może spowodować obniżenie świadomości. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza zostanie osiągnięte dość wolno w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja odtłuszcza skórę, co może powodować jej wysuszanie lub pękanie. 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 50 ppm; TLV-STEL1 150 ppm.
MAK: 96 mg/m3, 20 ppm; peak limitation category: II(2); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów:

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: F; R: 11-66; S: (2)-16-23-25-29-33; Nota: C 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018