« back to the search result list(pl)  
WAZELINAICSC: 1440 (Czerwiec 2002)
Biała wazelina
CAS #: 8009-03-8
EINECS #: 232-373-2

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna.    NIE używać otwartego ognia.    Użyć rozproszone prądy wodne, pianę gaśniczą, suchy proszek gaśniczy, ditlenek węgla.   

   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie      
Skóra      
Oczy   Stosować okulary ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.   

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
 
OPAKOWANIE
 
WAZELINA ICSC: 1440
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA DO BIAŁEJ WOSKOWATA PASTA. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
 

Wzór chemiczny: patrz: Adnotacje

Temperatura wrzenia: 302°C
Temperatura topnienia: 36-60°C
Gęstość : 0.9 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się
Prężność par, Pa w temp.20°C: <1.3
Temperatura zapłonu: 182-221°C
Temperatura samozapłonu: >290°C
Granice stężeń wybuchowych, % obj. w powietrzu: 0.9-7 (szacowana wartość)
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: >6
Lepkość: 18.2 cSt w temp.100°C 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
The substance consists of saturated hydrocarbons with carbon numbers mainly higher than 25.
Its composition depends upon the petroleum source and refining process.
Highly refined (White Petrolatum) grades are used in pharmacy and cosmetics.
Less refined grades (Yellow, amber or brown Petrolatum) are used industrially and may contain impurities such as carcinogenic polycyclic aromatics.
Therefore, the European Union applies the risk phrase R 45 (May cause cancer) with Note N to petrolatum.
Note N reads ''the classification as a carcinogen need not apply if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen.
This note applies to certain complex oil-derived substances in Annex I''. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018