« back to the search result list(pl)  
DISULFID TETRAETYLOTIURAMUICSC: 1438 (Wrzesień 2002)
Disulfiram
1,1'-Ditiobis(N,N-dietylotioformamid)
bis-(N,N-Dietylotiokarbamoilo)disulfid
CAS #: 97-77-8
EINECS #: 202-607-8

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna.  Drobny pył rozproszony w powietrzu tworzy mieszaninę wybuchową.  NIE używać otwartego ognia.  System zamknięty, przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy zabezpieczający przed wybuchem pyłu. Zapobiegać osadzaniu się pyłu. Zapobiegać gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych (np. przez uziemienie sprzętu).  Użyć rozproszone prądy wodne, proszek gaśniczy, pianę gaśniczą, ditlenek węgla.   

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU! PRZESTRZEGAĆ ŚCISŁEJ HIGIENY! UNIKAĆ KONTAKTU W CZASIE CIĄŻY!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie   Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.   
Skóra   Stosować rękawice ochronne.  Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. 
Oczy   Stosować okulary ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Dezorientacja. Ból głowy. Nudności. Wymioty.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Wypić wodną zawiesinę węgla aktywnego. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Rozsypaną substancję zmieść do pojemników z pokrywą. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami. 
OPAKOWANIE
 
DISULFID TETRAETYLOTIURAMU ICSC: 1438
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BIAŁY DO SZAREGO PROSZEK O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Możliwy wybuch pyłu, jeśli substancja w postaci proszku lub granulatu zmiesza się z powietrzem. Wirowanie, transport pneumatyczny, przesypywanie itp. tej substancji w stanie suchym może spowodować powstawanie ładunków elektrostatycznych. 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas spalania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych i żrących dymów, w tym tlenków azotu i tlenków siarki. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami.(,) Działa niszcząco na miedź.(,) 

Wzór chemiczny: C10H20N2S4 / ((C2H5)2NCS)2S2
Masa cząsteczkowa: 269.6
Temperatura wrzenia w 2.3kPa: 117°C
Temperatura topnienia: 71°C
Gęstość : 1.3 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml: 0.02
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 3.9  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie pyłów i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Parowanie substancji w temp. 20°C jest nieznaczne; jednak szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozdrabniania substancji, a zwłaszcza jeżeli substancja występuje w postaci proszku. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt może spowodować skórną reakcję uczuleniową. Substancja może działać na układ wydzielania wewnętrznego, wątrobę, układ nerwowy i tarczycę.(,) Co może być przyczyną zaburzeń czynnościowych. Badania na zwierzętach wykazały, że substancja prawdopodobnie działa szkodliwie na płodność ludzi lub na dziecko w łonie matki. 


Normatywy Higieniczne
TLV: 2 mg/m3, jako TWA; A4 (czynniki nie klasyfikowane jako rakotwórcze u ludzi).
MAK: (frakcja wdychalna): 2 mg/m3; peak limitation category: II(8); działa uczulająco na skórę (SH); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów:

ŚRODOWISKO
Substancja jest toksyczna dla organizmów wodnych. 

ADNOTACJE
In combination with alcohol the substance causes effects on cardiovascular and central nervous systems resulting in palpitation, hypotension and hyperventilation.
The effects may be delayed.
NIE zabierać odzieży roboczej do domu. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: Xn, N; R: 22-43-48/22-50/53; S: (2)-24-37-60-61 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018