« back to the search result list(pl)  
DESTYLATY CIEZKIE PARAFINOWE, RAFINOWANE ROZPUSZCZALNIKIEM (ROPA NAFTOWA)ICSC: 1431 (Październik 2001)
Olej bazowy, zapas jasny, smar
Olej bazowy, smarny zapas stały
CAS #: 64741-88-4
EINECS #: 265-090-8

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna.    NIE używać otwartego ognia.    Użyć rozproszone prądy wodne, pianę gaśniczą, suchy proszek gaśniczy, ditlenek węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Zawroty głowy. Ból głowy.  Stosować wyciąg miejscowy.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Suchość skóry.  Stosować rękawice ochronne.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. 
Oczy Zaczerwienienie.  Stosować okulary ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Biegunka. Nudności.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  NIE wywoływać wymiotów. Zwrócić się o pomoc medyczną . Patrz: Adnotacje. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Wentylacja. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami. 
OPAKOWANIE
 
DESTYLATY CIEZKIE PARAFINOWE, RAFINOWANE ROZPUSZCZALNIKIEM (ROPA NAFTOWA) ICSC: 1431
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BURSZTYNOWA, LEPKA CIECZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
(W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. 


Temperatura wrzenia: 150-600°C
Względna gęstość (woda = 1): ~0.84-0.94 (15°C)
Temperatura zapłonu: >124°C
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 3.9-6 (wartość obliczona) 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej aerozoli i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) słabo drażniąco na skórę. Połknięcie cieczy może spowodować aspirację do płuc i w konsekwencji chemiczne zapalenie płuc. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Parowanie substancji w temp. 20°C jest nieznaczne; jednak szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozproszenia substancja. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt ze skórą może powodować zapalenie skóry. 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
A raffinate contains C20-C50 hydrocarbons with a viscosity of less than 19 cSt at 40°C (100 SUS at 100°F).
Depending on the raw material and the production processes, the composition and physical properties of this solvent can vary considerably.
The symptoms of chemical pneumonitis do not become manifest until a few hours or even a few days have passed and they are aggravated by physical effort.
Note L: the EU classification as carcinogen (R45) does not apply if it can be shown that DMSO extract (IP 346) is below 3% by volume.
PY8040500 refers to mineral oil, petroleum distillate, solvent refined (mild) heavy paraffinic; PY8040501 refers to mineral oil, petroleum distillate, solvent refined (severe) heavy paraffinic. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T; R: 45; S: 53-45; Nota: H, L 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018