« back to the search result list(pl)  
2-HYDROKSYACETONITRYLICSC: 1427 (Wrzesień 2002)
Glikolonitryl
Cyjanohydryna formaldehydu
Hydroksyacetonitryl
Cyjanometanol
Glikonitryl
Roztwór nitrylowy kwasu glikolowego
CAS #: 107-16-4
UN #: 3276
EINECS #: 203-469-1

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna.    NIE używać otwartego ognia.    Użyć rozproszone prądy wodne, proszek gaśniczy, pianę odporną na alkohol, ditlenek węgla.   

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Zawroty głowy. Apatia. Ból głowy. Skrócony oddech (zadyszka). Osłabienie. Zasinienie warg, paznokci i skóry.  Stosować system zamknięty lub wentylację.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Nie stosować sztucznego oddychania metodą usta-usta. Zwrócić się o pomoc medyczną. Patrz: Adnotacje. 
Skóra MOŻE SIĘ WCHŁANIAĆ! Dalej patrz: Wdychanie.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy MOŻE SIE WCHŁANIAĆ! Zaczerwienienie. Ból. Nieostre widzenie. Dalej patrz: Wdychanie.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Patrz: Wdychanie.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Wypić wodną zawiesinę węgla aktywnego. Wywołać wymioty (TYLKO U PRZYTOMNYCH OSÓB!). Zwrócić się o pomoc medyczną . Patrz: Adnotacje. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. Pozostałość zmyć dużą ilością wody. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Środki ochrony indywidualnej: kompletne ubranie ochronne, łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z żywnością i karmą dla zwierząt, kwasami oraz zasadami. W chłodnym miejscu (<25°C). Przechowywać tylko w postaci stabilizowanej. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
2-HYDROKSYACETONITRYL ICSC: 1427
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA OLEISTA CIECZ. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Substancja może gwałtownie ulegać polimeryzacji pod wpływem śladowych ilości kwasów i zasad. To generuje zagrożenie pożarem lub wybuchem. Rozkłada się podczas ogrzewania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów, w tym cyjanowodoru i tlenków azotu. 

Wzór chemiczny: C2H3NO / HOCH2CN
Masa cząsteczkowa: 57.1
Temperatura wrzenia: 183°C
Temperatura topnienia: -72°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.1
Rozpuszczalność w wodzie: dobra
Prężność par, Pa w temp.63°C: 100
Względna gęstość par (powietrze = 1): 2.0
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.00
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: -1.6  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy. Substancja może szkodliwie działać na oddychanie komórkowe.(,) Co może spowodować drgawki i niewydolność oddechową. Narażenie może spowodować śmierć. Wskazana jest obserwacja medyczna. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Brak danych na temat szybkości z jaką szkodliwe stężenie substancji w powietrzu zostanie osiągnięte podczas parowania w temp. 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja może działać na układ nerwowy i tarczycę.(,) 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
Substancja może stanowić zagrożenie dla środowiska. Szczególną uwagę należy zwrócić na organizmy wodne. 

ADNOTACJE
Dodatek stabilizatora lub inhibitora może wpływać na właściwości toksykologiczne substancji, skonsultować się z ekspertem.
W przypadku zatrucia substancją konieczne jest zastosowanie swoistego leczenia, należy zabezpieczyć odpowiednie środki lecznicze wraz z instrukcją ich stosowania.
Commercial products are supplied as stabilized 70 % solutions in water. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018