« back to the search result list(pl)  
1,1,2,2-TETRACHLORO-1,2-DIFLUOROETANICSC: 1421 (Listopad 2003)
CFC-112
Freon 112
CAS #: 76-12-0
EINECS #: 200-935-6

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).        W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.   

   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła. Trudności w oddychaniu. Skrócony oddech (zadyszka). Nieregularny rytm serca. Dezorientacja. Senność. Utrata przytomności.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się o pomoc medyczną. Patrz: Adnotacje. 
Skóra Zaczerwienienie.  Stosować rękawice ochronne.  Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy Zaczerwienienie.  Stosować okulary ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Rozsypaną substancję zmieść do pojemników z pokrywą. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
Patrz: Zagrożenia Chemiczne. W zamykanym pojemniku. 
OPAKOWANIE
 
1,1,2,2-TETRACHLORO-1,2-DIFLUOROETAN ICSC: 1421
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNE DO BIAŁEGO SUBSTANCJA STAŁA WYSTĘPUJĄCA POD RÓŻNYMI POSTACIAMI O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się w kontakcie z gorącymi powierzchniami lub płomieniem.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów, w tym chlorowodoru, fluorowodoru i fosgenu. (W)wchodzi w reakcję z metalami alkalicznymi, sproszkowanym aluminium, magnezem oraz cynkiem.(,) Działa niszcząco na tworzywa sztuczne, gumę i powłoki ochronne.(,) 

Wzór chemiczny: C2Cl4F2 / Cl2FCCCl2F
Masa cząsteczkowa: 203.8
Temperatura wrzenia: 93°C
Temperatura topnienia: 26°C
Gęstość : 1.65 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml: 0.012
Prężność par, kPa at 20°C: 5.3
Względna gęstość par (powietrze = 1): 7.0  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej par. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) słabo drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę. Wdychanie wysokich stężeń może spowodować obrzęk płuc. Patrz: Adnotacje. Substancja może szkodliwie działać na układ sercowo-naczyniowy i ośrodkowy układ nerwowy.(,) Co może spowodować zaburzenia rytmu serca i depresję ośrodkowego układu nerwowego. Narażenie może spowodować obniżenie świadomości. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza zostanie osiągnięte dość wolno w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 50 ppm.
MAK: 1700 mg/m3, 200 ppm; peak limitation category: II(2); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów:

ŚRODOWISKO
Avoid release to the environment because of its impact on the ozone layer. 

ADNOTACJE
NIGDY nie używać substancji w pobliżu ognia, gorących powierzchni ani podczas spawania.
Objawy obrzęku płuc często pojawiają się dopiero po kilku godzinach po narażeniu i nasilają się przy wysiłku fizycznym, dlatego istotny jest odpoczynek i obserwacja lekarska. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018