« back to the search result list(pl)  
DIBROMODIFLUOROMETANICSC: 1419 (Listopad 2003)
Freon 12-B2
CAS #: 75-61-6
UN #: 1941
EINECS #: 200-885-5

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).        W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.   

   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła. Trudności w oddychaniu. Skrócony oddech (zadyszka). Dezorientacja. Senność. Utrata przytomności.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się o pomoc medyczną. Patrz: Adnotacje. 
Skóra   Stosować rękawice ochronne.  Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy   Stosować okulary ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.   

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Wentylacja. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 9; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
Patrz: Zagrożenia Chemiczne. 
OPAKOWANIE
 
DIBROMODIFLUOROMETAN ICSC: 1419
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNY GAZ LUB CIECZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Gaz jest cięższy od powietrza i może gromadzić się w dolnych partiach pomieszczeń wypierając tlenu. 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się w kontakcie z gorącymi powierzchniami lub płomieniem.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych i żrących gazów/ dymów, w tym bromowodoru i fluorowodoru. (W)wchodzi w reakcję z metalami alkalicznymi, sproszkowanym aluminium, magnezem oraz cynkiem.(,) 

Wzór chemiczny: CBr2F2
Masa cząsteczkowa: 209.8
Temperatura wrzenia: 22.8°C
Temperatura topnienia: -101.1°C
Gęstość (gaz): 8.7 kg/m³
Gęstość (dla cieczy): 2.27 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się
Prężność par, kPa at 20°C: 83
Względna gęstość par (powietrze = 1): 7.2
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 1.99  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na drogi oddechowe. Wdychanie wysokich stężeń może spowodować obrzęk płuc. Patrz: Adnotacje. Substancja może szkodliwie działać na ośrodkowy układ nerwowy.(,) Narażenie może spowodować obniżenie świadomości. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie tego gazu w powietrzu zostanie osiągnięte bardzo szybko w przypadku rozszczelnienia zbiornika. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 100 ppm 

ŚRODOWISKO
Avoid release to the environment because of its impact on the ozone layer. 

ADNOTACJE
Sprawdzić zawartość tlenu przed wejściem na dany obszar.
Objawy obrzęku płuc często pojawiają się dopiero po kilku godzinach po narażeniu i są wzmagane przez wysiłek fizyczny.
Odpoczynek i obserwacja medyczna są zatem niezbędne.
Chlorofluorocarbons are known to cause effect on the cardiovascular system. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018