« back to the search result list(pl)  
PAK, WYSOKOTEMPERATUROWA SMOŁA WĘGLOWAICSC: 1415 (Lipiec 2002)
Smoła
CAS #: 65996-93-2
EINECS #: 266-028-2

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna.    NIE używać otwartego ognia.    Użyć pianę gaśniczą, suchy proszek gaśniczy, ditlenek węgla.   

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kichanie. Kaszel. Patrz: Skutki długotrwałego lub powtarzanego narażenia.  Stosować system zamknięty lub wentylację.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra MOŻE SIĘ WCHŁANIAĆ! Zaczerwienienie. Uczucie pieczenia.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować gogle ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Patrz: Skutki długotrwałego lub powtarzanego narażenia.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Wypić jedną lub dwie szklanki wody. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla gazów i pyłów organicznych, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Rozsypaną substancję zmieść do szczelnych pojemników z pokrywą. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami. NIE przechowywać razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
PAK, WYSOKOTEMPERATUROWA SMOŁA WĘGLOWA ICSC: 1415
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
CZARNA DO BRĄZOWEJ PASTA. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się powyżej 400°C .(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów. (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami.(,) 


Temperatura wrzenia: >250°C
Temperatura topnienia: 30-180°C
Gęstość : >1 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie w temp.20°C: nie rozpuszcza się
Prężność par, kPa at 20°C: <0.01
Temperatura zapłonu: >200 °C o.c.
Temperatura samozapłonu: >500°C
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 6.04
Przewodnictwo elektryczne: 1.7x10e-9 pS/m (w temp. 30°C, IUCLID) 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Ekspozycja na słońce może zwiększyć działanie drażniące tej substancji. Co może spowodować oparzenia. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Parowanie substancji w temp. 20°C jest nieznaczne; jednak szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko when dispersed and when heated. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt ze skórą może powodować zapalenie skóry i nadmierną pigmentację skóry. Substancja jest rakotwórcza dla ludzi. 


Normatywy Higieniczne
TLV: 0.2 mg/m3, jako TWA; A1 (czynniki o potwierdzonym działaniu rakotwórczym na ludzi) 

ŚRODOWISKO
Substancja może stanowić zagrożenie dla środowiska. Szczególną uwagę należy zwrócić na zanieczyszczenie gleby i organizmy wodne. Substancja może powodować długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym. 

ADNOTACJE
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T; R: 45; S: 53-45; Nota: H 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018