« back to the search result list(pl)  
HEKSABROMOCYKLODODEKAN (MIESZANINA IZOMERÓW)ICSC: 1413 (Listopad 2019)
CAS #: 25637-99-4
UN #: 3077
EINECS #: 247-148-4

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).        W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.   

Patrz: SKUTKI DŁUGOTRWAŁEGO LUB POWTARZANEGO NARAŻENIA. ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU! UNIKAĆ NARAŻENIA W CZASIE KARMIENIA PIERSIĄ!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie   Unikać wdychania pyłu. Stosować wentylację (jeśli nie występuje w postaci w proszku). Stosować wyciąg miejscowy.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza. 
Skóra   Stosować rękawice ochronne.  Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy Zaczerwienienie. Świąd.  Stosować okulary ochronne.  Przepłukać oczy dużą ilością wody (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). Refer for medical attention if irritation persists. 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Wypłukać usta. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Rozsypaną substancję zmieść do pojemników z pokrywą. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

cancer;health hazenviro;aqua
UWAGA
Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki.
Może działać szkodliwie na dzieci karmione piersią.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 9; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami. Magazyn wyposażyć w zbiorniki na ścieki mogące powstać podczas akcji gaśniczej. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
Substancja zanieczyszcza środowisko morskie. 
HEKSABROMOCYKLODODEKAN (MIESZANINA IZOMERÓW) ICSC: 1413
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BIAŁY PROSZEK LUB GRANULAT. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
(W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami.(,) 

Wzór chemiczny: C12H18Br6
Masa cząsteczkowa: 641.7
Rozkłada się w temp.>190
Temperatura topnienia: 170-209°C (see Notes)
Gęstość : 2.2-2.4 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie, mg/l w temp.20°C: 0.066 (praktycznie nierozpuszczalna)
Prężność par w temp.20°C: nieistotna
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 5.62 (produkt techniczny) 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Exposure mainly occurs via inhalation of dust. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Może powodować podrażnienie mechaniczne oczu. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Uciążliwe stężenie pyłu w powietrzu zostanie osiągnięte szybko podczas rozdrabniania substancji, zwłaszcza jeżeli występuje w postaci proszku. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Badania na zwierzętach wykazały, że substancja prawdopodobnie działa szkodliwie na płodność ludzi lub na dziecko w łonie matki. This substance may cause harm to breast-fed children. 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
Substancja jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych. Substancja może powodować długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym. Może ulec bioakumulacji w łańcuchu pokarmowym, na przykład w owocach morza, organizmach lądowych i roślinach. Nie dopuszczać do uwalniania substancji, ze względu na jej trwałość w środowisku. 

ADNOTACJE
Technical HBCDD is made up of three main isomers: beta-HBCDD (CAS No 134237-51-7); alpha-HBCDD (CAS No 134237-50-6); gamma-HBCDD (CAS No 134237-52-8).
The technical grade HBCDD consists of approximately 70-95 % γ-HBCDD and 3-30 % of α- and β-HBCDD, depending on the production method.
Melting points of the isomers: 179-181 °C for α-HBCDD, 170-172 °C for β-HBCDD, 207-209 °C for γ-HBCDD. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
H361; H362 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018