« back to the search result list(pl)  
WOLFRAM (proszek)ICSC: 1404 (Listopad 2019)
CAS #: 7440-33-7
UN #: 3089
EINECS #: 231-143-9

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja wysoce łatwopalna w postaci silnie rozdrobnionej.    NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.    W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów. NIE stosować wody.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła.  Stosować wyciąg miejscowy.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra Zaczerwienienie.  Stosować rękawice ochronne.  Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować okulary ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Nudności. Drżenie.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  W razie złego samopoczucia zasięgnąć porady medycznej. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Rozsypaną substancję zmieść do pojemników z pokrywą. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam;flame
UWAGA
Substancja stała łatwopalna
Substancja samonagrzewająca się w dużych ilościach; może się zapalić. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 4.1; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
Patrz: Zagrożenia Chemiczne. NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami oraz mocnymi kwasami. W zamykanym pojemniku. 
OPAKOWANIE
 
WOLFRAM (proszek) ICSC: 1404
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
SZARY DO BIAŁEGO PROSZEK. 

Zagrożenia fizyczne
Możliwy wybuch pyłu, jeśli substancja w postaci proszku lub granulatu zmiesza się z powietrzem. 

Zagrożenia chemiczne
Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z utleniaczami, nadchloranen potasu oraz potassium dichromate.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z mocnymi kwasami oraz halogenami.(,) 

Wzór chemiczny: W
Masa atomowa: 183.8
Temperatura wrzenia: 5900°C
Temperatura topnienia: 3410°C
Gęstość : 19.3 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się
Temperatura samozapłonu: >=100°C  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Może powodować podrażnienie mechaniczne oczu i dróg oddechowych. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozdrabniania substancji. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzające się lub długotrwałe narażenie inhalacyjne na pyły może mieć wpływ na płuca. 


Normatywy Higieniczne
TLV: (frakcja respirabilna): 3 mg/m3, jako TWA 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
The auto-ignition temperature varies widely according to the size of the particle.
Tungsten in powder form can be pyrophoric under the right conditions. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018