« back to the search result list(pl)  
PENTAERYTRYTOLICSC: 1383 (Listopad 2009)
2,2-bis(Hydroksymetylo)-1,3-propanodiol
Tetrametylometan
THME
PETP
CAS #: 115-77-5
EINECS #: 204-104-9

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna.  Drobny pył rozproszony w powietrzu tworzy mieszaninę wybuchową.  NIE używać otwartego ognia.  Zapobiegać osadzaniu się pyłu. System zamknięty, przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy zabezpieczający przed wybuchem pyłu.  Użyć wodę, proszek gaśniczy, ditlenek węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie   Unikać wdychania pyłu. Stosować wyciąg miejscowy i ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra   Stosować rękawice ochronne.  Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy Zaczerwienienie.  Stosować gogle ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych, jeśli substancja występuje w postaci proszku.  Przepłukać oczy dużą ilością wody (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Rozsypaną substancję zmieść do pojemników z pokrywą. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. Pył w powietrzu usunąć przy pomocy mgłowych prądów wodnych. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

Brak klasyfikacji zagrożeń według kryteriów GHS 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami oraz mocnymi kwasami. 
OPAKOWANIE
 
PENTAERYTRYTOL ICSC: 1383
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNY DO BIAŁEGO BEZWONNY KRYSTALICZNY PROSZEK. 

Zagrożenia fizyczne
Możliwy wybuch pyłu, jeśli substancja w postaci proszku lub granulatu zmiesza się z powietrzem. Wirowanie, transport pneumatyczny, przesypywanie itp. tej substancji w stanie suchym może spowodować powstawanie ładunków elektrostatycznych. 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania.(,) Co powoduje wytwarzanie drażniących dymów. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami oraz mocnymi kwasami.(,) To generuje zagrożenie wybuchowe. 

Wzór chemiczny: C5H12O14 / C(CH2OH)4
Masa cząsteczkowa: 136.2
Temperatura wrzenia w 4kPa: 276°C
Temperatura topnienia: 260°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.4
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.25°C: 2.5
Prężność par, Pa w temp.20°C: 0.013
Względna gęstość par (powietrze = 1): 4.7
Temperatura zapłonu: 240 °C o.c.
Temperatura samozapłonu: 390-490°C
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: -1.69  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) słabo drażniąco na oczy i drogi oddechowe. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Uciążliwe stężenie pyłu w powietrzu zostanie osiągnięte szybko podczas rozdrabniania substancji, zwłaszcza jeżeli występuje w postaci proszku. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
TLV: 10 mg/m3, jako TWA 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018