« back to the search result list(pl)  
BENZYNA (ROPA NAFTOWA), ALKILAT CIĘŻKIICSC: 1382 (Marzec 2001)
Benzyna modyfikowana o niskiej temperaturze wrzenia
Węglowodory alifatyczne, izoparafiny
CAS #: 64741-65-7
UN #: 1268
EINECS #: 265-067-2

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja łatwopalna.  W temperaturze powyżej 44°C mogą powstawać wybuchowe mieszaniny par substancji z powietrzem.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.  Powyżej 44°C stosować system zamknięty, wentylację oraz elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe.  Użyć rozproszone prądy wodne, pianę odporną na alkohol, proszek gaśniczy, ditlenek węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

 ZAPOBIEGAĆ TWORZENIU SIĘ MGIEŁ!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Zawroty głowy. Ból głowy. Senność. Nudności. Utrata przytomności.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Suchość skóry.  Stosować rękawice ochronne.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. 
Oczy Zaczerwienienie.  Stosować gogle ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Kaszel. Biegunka. Ból gardła. Wymioty. Dalej patrz: Wdychanie.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  NIE wywoływać wymiotów. Zwrócić się o pomoc medyczną . Patrz: Adnotacje. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Wentylacja. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. NIE spłukiwać do studzienek ściekowych. Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla par organicznych o niskiej temperaturze wrzenia, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 3; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami. W zamykanym pojemniku. 
OPAKOWANIE
 
BENZYNA (ROPA NAFTOWA), ALKILAT CIĘŻKI ICSC: 1382
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA CIECZ. 

Zagrożenia fizyczne
Pary są cięższe od powietrza i mogą przemieszczać się wzdłuż podłoża; możliwy zapłon w odległych punktach. 

Zagrożenia chemiczne
(W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. 


Temperatura wrzenia: 172-215°C
Temperatura topnienia: <-30°C
Gęstość : 0.75-0.79 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się
Prężność par, kPa at 20°C: 0.1-0.2
Temperatura zapłonu: >=44°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 355°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 0.6-8.0 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej par i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Pary działa(ją) słabo drażniąco na oczy. Substancja może szkodliwie działać na ośrodkowy układ nerwowy.(,) Narażenie w dużych stężeniach par może spowodować utratę świadomości. Połknięcie cieczy może spowodować aspirację do płuc i w konsekwencji chemiczne zapalenie płuc. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Brak danych na temat szybkości z jaką szkodliwe stężenie substancji w powietrzu zostanie osiągnięte podczas parowania w temp. 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja odtłuszcza skórę, co może powodować jej wysuszanie lub pękanie. Patrz: Adnotacje 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
Substancja jest toksyczna dla organizmów wodnych. 

ADNOTACJE
This is a mixture of C9-C14 iso- and n-paraffins.
Neither the concentration of aromatics nor of hexane is greater than 0.1% by volume.
Note P: the EU classification as carcinogen (R45) does not apply if it can be shown that the benzene content is below 0.1% by volume.
Depending on the raw material and the production processes, the composition and physical properties of this solvent can vary considerably.
Objawy chemicznego zapalenia płuc często pojawiają się dopiero po kilku godzinach lub nawet dniach po narażeniu.  

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T; R: 45-65; S: 53-45; Nota: H, P 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018