« back to the search result list(pl)  
DESTYLATY LEKKIE OBRABIANE WODOREM (ROPA NAFTOWA)ICSC: 1379 (Kwiecień 2013)
Rozpuszczalnik parafinowy o słabym zapachu
Dearomatyzowana kerozyna
Dezodorowana kerozyna
CAS #: 64742-47-8
UN #: 3082 (patrz Adnotacje)
EINECS #: 265-149-8

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna.  W temperaturze powyżej 66°C mogą powstawać wybuchowe mieszaniny par substancji z powietrzem.  NIE używać otwartego ognia.  Powyżej 66°C stosować system zamknięty, wentylację oraz elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe.  Użyć rozproszone prądy wodne, pianę odporną na alkohol, proszek gaśniczy, ditlenek węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

 ZAPOBIEGAĆ TWORZENIU SIĘ MGIEŁ!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Zawroty głowy. Ból głowy. Senność. Nudności. Utrata przytomności.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Skóra Suchość skóry.  Stosować rękawice ochronne.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy Zaczerwienienie.  Stosować gogle ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Zagrożenie aspiracją! Kaszel. Biegunka. Ból gardła. Wymioty. Dalej patrz: Wdychanie.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. Patrz: Adnotacje. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla par i gazów organicznych, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Wentylacja. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

excl mark;warncancer;health hazenviro;aqua
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ciecz palna
Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
Działa drażniąco na skórę
Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 9; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
W zamykanym pojemniku. NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. Magazyn wyposażyć w zbiorniki na ścieki mogące powstać podczas akcji gaśniczej. 
OPAKOWANIE
 
DESTYLATY LEKKIE OBRABIANE WODOREM (ROPA NAFTOWA) ICSC: 1379
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
JASNOŻÓŁTY, RUCHLIWY OLEJ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
(W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. 

Wzór chemiczny: patrz: Adnotacje
Masa cząsteczkowa: patrz: Adnotacje
Temperatura wrzenia: 150-290°C
Temperatura topnienia: -49°C
Gęstość : 0.8 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.20°C: 0.15
Prężność par, Pa w temp.20°C: 30-60
Względna gęstość par (powietrze = 1): 4.5
Temperatura zapłonu: 66-67°C c.c.
Temperatura samozapłonu: > 220°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 1.0-6
Lepkość: 1.522 mm²/s w temp.40°C 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej par i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Pary działa(ją) słabo drażniąco na oczy. W przypadku połknięcia, substancja łatwo dostaje się do dróg oddechowych i może prowadzić do zachłystowego zapalenia płuc. Substancja może szkodliwie działać na ośrodkowy układ nerwowy.(,) Narażenie w dużych stężeniach par może spowodować utratę świadomości. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Brak danych na temat szybkości z jaką szkodliwe stężenie substancji w powietrzu zostanie osiągnięte podczas parowania w temp. 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja odtłuszcza skórę, co może powodować jej wysuszanie lub pękanie. 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
Substancja jest toksyczna dla organizmów wodnych. Nie dopuścić do przedostania się substancji do środowiska naturalnego. 

ADNOTACJE
This is a complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C9 through C16 and boiling in the range of approximately 150°C to 290°C (302°F to 554°F).
The same CAS number has also been used to identify several products. Variations in UN numbers, Hazard Classes and Packing Groups are possible.
Depending on the raw material and the production processes, the composition and physical properties of this solvent can vary considerably.
Objawy chemicznego zapalenia płuc często pojawiają się dopiero po kilku godzinach lub nawet dniach po narażeniu.  

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: Xn, N; R: 38-65-51/53; S: (2)-23-24-62 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018