« back to the search result list(pl)  
DICHROMIAN(VI) AMONUICSC: 1368 (Kwiecień 2013)
Dichromian (VI) diamonu
Sól diamonowa kwasu dichromowego (VI)
CAS #: 7789-09-5
UN #: 1439
EINECS #: 232-143-1

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna, ale wzmaga palenie się innych substancji.  Ryzyko pożaru i wybuchu w wyniku kontaktu substancji z substancjami palnymi.  NIE dopuszczać do kontaktu z substancjami palnymi.    W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. Zwalczać pożar z osłoniętych stanowisk. 

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU! UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Uczucie pieczenia. Ból gardła. Kaszel. Świszczący oddech. Trudności w oddychaniu.  Stosować system zamknięty lub wentylację.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie. Ból. Oparzenia skóry.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Najpierw spłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, a następnie zdjąć zanieczyszczoną odzież i przemyć ponownie. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Nieostre widzenie. Ciężkie, głębokie oparzenia.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Nudności. Wymioty. Ból brzucha. Uczucie pieczenia. Biegunka. Zapaść lub wstrząs.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: kompletne ubranie ochronne, łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. Rozsypaną substancję zmieść do niepalnych pojemników z pokrywą. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. NIE absorbować w trociny ani w inne materiały palne. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam circleskull;toxiccorrcancer;health hazenviro;aqua
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Może intensyfikować pożar; utleniacz.
Działa toksycznie po połknięciu.
Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
Wdychanie grozi śmiercią.
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.
Może powodować reakcję alergiczną skóry
Może powodować wady genetyczne
Może powodować raka.
Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki.
Powoduje uszkodzenie nerek.
Powoduje uszkodzenie narządów (śluzówki nosa ) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie inhalacyjne.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 5.1; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. Magazyn wyposażyć w zbiorniki na ścieki mogące powstać podczas akcji gaśniczej. NIE przechowywać razem z rozpuszczalnikami organicznymi, substancjami palnymi oraz reduktorami. W zamykanym pojemniku. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
DICHROMIAN(VI) AMONU ICSC: 1368
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
POMARAŃCZOWE DO CZERWONYCH KRYSZTAŁY. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Może wybuchnąć podczas ogrzewania. Substancja jest silnym utleniaczem. Reaguje z(ze) materiałami palnymi i redukującymi. Roztwór wodny jest słabym kwasem. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z rozpuszczalnikami organicznymi.(,) 

Wzór chemiczny: (NH4)2Cr2O7
Masa cząsteczkowa: 252.1
Rozkłada się w temp.180
Gęstość : 2.15 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.20°C: 36 (dobra) 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej aerozoli, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) żrąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Żrąca po spożyciu. Substancja może szkodliwie działać na nerki i wątrobę.(,) Co może spowodować uszkodzenia tkanek. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozdrabniania substancji. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt może spowodować skórną reakcję uczuleniową. Powtarzające się lub długotrwałe wdychanie może powodować astmę. Powtarzające się lub długotrwałe wdychanie może powodować owrzodzenie nosa. Co może być przyczyną perforacji przegrody nosowej. Substancja może działać na nerki.(,) Co może być przyczyną zaburzeń czynnościowych nerek. Substancja jest rakotwórcza dla ludzi. Badania na zwierzętach wykazały, że substancja prawdopodobnie działa szkodliwie na płodność ludzi lub na dziecko w łonie matki. 


Normatywy Higieniczne
TLV: (as Cr(VI), frakcja inhalacyjna): 0.0002 mg/m3, jako TWA.
TLVSTEL1 0.0005 mg/m3.
A1 (czynniki o potwierdzonym działaniu rakotwórczym na ludzi); (skin); (DSEN); (RSEN).
EU-OEL: (w przeliczeniu na ): 0.005 mg/m3 jako TWA; (patrz: Adnotacje) 

ŚRODOWISKO
Substancja jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych. Substancja może powodować długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym. Nie dopuścić do przedostania się substancji do środowiska naturalnego. 

ADNOTACJE
NIE zabierać odzieży roboczej do domu.
Spłukać zanieczyszczoną odzież (niebezpieczeństwo pożaru) dużą ilością wody.
Każdy, u kogo wystąpiły objawy astmy z powodu narażenia na substancję, powinien unikać wszelkiego dalszego z nią kontaktu.
Objawy astmy często pojawiają się dopiero po kilku godzinach po narażeniu i nasilają się przy wysiłku fizycznym, dlatego istotny jest odpoczynek i obserwacja lekarska.
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika.
EU-OEL limit value 0.010 mg/m3 until 17 January 2025. Limit value: 0.025 mg/m3 for welding or plasma cutting processes or similar work processes that generate fume until 17 January 2025. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: E, T+, N; R: 45-46-60-61-2-8-21-25-26-34-42/43-48/23-50/53; S: 53-45-60-61; Nota: E, 3 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018