« back to the search result list(pl)  
AZOTAN(V) BERYLUICSC: 1352 (Listopad 2016)
CAS #: 13597-99-4
UN #: 2464
EINECS #: 237-062-5

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna, ale wzmaga palenie się innych substancji. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).        Użyć mgłowe prądy wodne. W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.   

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU! UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Trudności w oddychaniu. Skrócony oddech (zadyszka). Ból gardła. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Patrz: Adnotacje.  Stosować system zamknięty.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie. MOŻE SIĘ WCHŁANIAĆ!  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. Zwrócić się o pomoc medyczną . Pierwszej pomocy udzielać w rękawicach ochronnych. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Nudności. Wymioty. Ból brzucha.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Wypłukać usta. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: kombinezon chemoodporny łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Zmieść rozsypaną substancję do szczelnych pojemników. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam circleskull;toxiccancer;health haz
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Może intensyfikować pożar; utleniacz.
Działa szkodliwie po połknięciu.
Wdychanie grozi śmiercią.
Działa drażniąco na skórę i oczy
Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.
Może powodować reakcję alergiczną skóry
Może powodować raka.
Powoduje uszkodzenie płuc w następstwie wdychania.
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Powoduje uszkodzenie narządów (płuc ) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
Działa toksycznie na organizmy wodne 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 5.1; Ryzyko Dodatkowe UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
Magazyn wyposażyć w zbiorniki na ścieki mogące powstać podczas akcji gaśniczej. NIE przechowywać razem z żywnością i karmą dla zwierząt. W zamykanym pojemniku. Wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
Nietłukące się opakowanie.
Tłukące się opakowanie umieścić w zamykanym nietłukącym się pojemniku.
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
AZOTAN(V) BERYLU ICSC: 1352
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BIAŁA DO ŻÓŁTEJ SUBSTANCJA STAŁA WYSTĘPUJACA POD RÓŻNYMI POSTACIAMI. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Działa niszcząco na wiele metali w obecności wilgoci.(,) Spalanie powoduje wydzielanie się toksycznych i żrących gazy i dymów, w tym beryllium oxide (see ICSC 1325) i tlenków azotu. 

Wzór chemiczny: BeN2O6 / Be(NO3)2
Masa cząsteczkowa: 133.0
Rozkłada się w temp.100
Temperatura topnienia: 60°C
Gęstość : 1.6 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie: bardzo dobra 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu w niebezpiecznych ilościach przez wdychanie jej aerozoli, po spożyciu i przez skórę. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Wdychanie pyłów lub dymów może spowodować chemiczne zapalenie płuc. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Wskazana jest obserwacja medyczna. Narażenie może spowodować śmierć. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozdrabniania substancji. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Uczulenie na substancję przez powtarzane lub długotrwałe wdychanie lub kontakt ze skórą, może spowodować ziarniniakową chorobę płuc (przewlekła choroba berylowa). Substancja jest rakotwórcza dla ludzi. 


Normatywy Higieniczne
TLV: (as Be): (frakcja inhalacyjna): 0.00005 mg/m3, jako TWA; (skin); (DSEN); A1 (czynniki o potwierdzonym działaniu rakotwórczym na ludzi).
MAK: działa uczulająco na drogi oddechowe i skórę (SAH); kategoria rakotwórczości: 1.
EU-OEL: (frakcja wdychalna): 0.0002 mg/m3 jako TWA.
(działa uczulająco na skórę i drogi oddechowe).
(patrz: Adnotacje) 

ŚRODOWISKO
Substancja jest toksyczna dla organizmów wodnych. Nie dopuścić do przedostania się substancji do środowiska naturalnego. 

ADNOTACJE
Objawy ostrego zapalenia płuc po intensywnym krótkotrwałym narażeniu nie występują wcześniej niż dopiero po 3 dniach od narażenia.
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika.
NIE zabierać odzieży roboczej do domu.
Odizolować zanieczyszczoną odzież poprzez spakowanie jej i szczelne zamknięcie w workach lub innych pojemnikach.
An EU-OEL of 0.0006 mg/m3 is allowed until 11 July 2026. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T+, N; R: 49-25-26-36/37/38-43-48/23-51/53; S: 53-45-61; Nota: A, E 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018