« back to the search result list(pl)  
GLIKOL TRIPROPYLENOWYICSC: 1348 (Październik 1999)
2-(2-(2-Hydroksypropoksy)propoksy)-1-propanol
((1-Metylo-1,2-etanodiylo)bis(oksy))bispropanol
[(Metyloetyleno)bis(oksy)]dipropanol
CAS #: 24800-44-0
EINECS #: 246-466-0

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna.    NIE używać otwartego ognia.    Użyć rozproszone prądy wodne, proszek gaśniczy, pianę gaśniczą, ditlenek węgla.   

   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie   Stosować wentylację.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra   Stosować rękawice ochronne.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. 
Oczy   Stosować okulary ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych pojemników. Pozostałość zmyć dużą ilością wody. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
W zamykanym pojemniku. 
OPAKOWANIE
 
GLIKOL TRIPROPYLENOWY ICSC: 1348
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZWONNA BEZBARWNA CIECZ. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Działa niszcząco na niektóre tworzywa sztuczne.(,) 

Wzór chemiczny: C9H20O4 / CH3CHOHCH2OCH(CH3)CH2OCH(CH3)CH2OH
Masa cząsteczkowa: 192.3
Temperatura wrzenia: 271°C
Temperatura topnienia: <-30°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.0
Rozpuszczalność w wodzie: miesza się w każdym stosunku
Prężność par, Pa w temp.96°C: 133
Względna gęstość par (powietrze = 1): 6.6
Temperatura zapłonu: 141°C c.c.
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: -0.5  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
 

Skutki narażenia krótkotrwałego
 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza nie zostanie lub zostanie osiągnięte bardzo wolno w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
Health effects of exposure to the substance have been investigated but no serious effects have been found so far. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018