« back to the search result list(pl)  
PIPERONYLOBUTOKSYDICSC: 1347 (Październik 1999)
5-((2-(2-Butoksyetoksy)etoksy)metylo)-6-propylo-1,3-benzodioksol
Eter 2-(2-butoksyetoksy)etylowo-6-propylopiperonylowy
alfa-(2-(2-Butoksyetoksy)etoksy)-4,5-metylenodioksy-2-propylotoluen
Eter (3,4-(metylenodioksy)-6-propylobenzylo)butylowy glikolu dietylenowego
CAS #: 51-03-6
EINECS #: 200-076-7

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna.    NIE używać otwartego ognia.    Użyć pianę gaśniczą, proszek gaśniczy, ditlenek węgla.   

 ZAPOBIEGAĆ TWORZENIU SIĘ MGIEŁ!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie   Stosować wentylację.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra   Stosować rękawice ochronne.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy   Stosować okulary ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Biegunka. Wymioty.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. Zapewnić odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
W zamykanym pojemniku. 
OPAKOWANIE
 
PIPERONYLOBUTOKSYD ICSC: 1347
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
OLEISTA ŻÓŁTA DO BRĄZOWEJ CIECZ. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
 

Wzór chemiczny: C19H30O5
Masa cząsteczkowa: 338.4
Temperatura wrzenia w 0.13kPa: 180°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.1
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się
Temperatura zapłonu: 171°C
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 4.29  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej aerozoli i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Brak danych na temat szybkości z jaką szkodliwe stężenie substancji w powietrzu zostanie osiągnięte podczas parowania w temp. 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
Substancja jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych. Może ulec bioakumulacji w owocach morza. 

ADNOTACJE
 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018