« back to the search result list(pl)  
NADTLENEK BIS(2-FENYLOPROPAN-2-YLOWY)ICSC: 1346 (Październik 1999)
Nadtlenek bis(1-metylo-1-fenyloetylowy)
Nadtlenek bis(alfa,alfa-dimetylobenzylowy)
Nadtlenek diizopropylobenzenowy
Nadtlenek dikumylu
DCP
CAS #: 80-43-3
UN #: 3110
EINECS #: 201-279-3

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna.  Drobny pył rozproszony w powietrzu tworzy mieszaninę wybuchową.  NIE używać otwartego ognia.  System zamknięty, przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy zabezpieczający przed wybuchem pyłu. Zapobiegać osadzaniu się pyłu.  Użyć rozproszone prądy wodne, proszek gaśniczy, pianę gaśniczą, ditlenek węgla.   

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła.  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra Zaczerwienienie.  Stosować rękawice ochronne.  Najpierw spłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, a następnie zdjąć zanieczyszczoną odzież i przemyć ponownie. 
Oczy Zaczerwienienie.  Stosować okulary ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Rozsypaną substancję zmieść do pojemników z pokrywą. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący klasy P2 do ochrony przed szkodliwymi pyłami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 5.2; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. NIE przechowywać razem z substancjami palnymi, reduktorami, silnymi utleniaczami, mocnymi kwasami, zasadami oraz metalami ciężkimi. W chłodnym miejscu (< 10°C). Chronić przed światłem. W zamykanym pojemniku. W atmosferze gazu obojętnego. 
OPAKOWANIE
 
NADTLENEK BIS(2-FENYLOPROPAN-2-YLOWY) ICSC: 1346
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
ŻÓŁTY DO BIAŁEGO KRYSTALICZNY PROSZEK. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się szybko podczas ogrzewania.(,) Rozkłada się szybko pod wpływem światła.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z kwasami, zasadami, czynnikami redukujacymi oraz ciężkimi metalami.(,) 

Wzór chemiczny: C18H22O2 / (C6H5C(CH3)2O)2
Masa cząsteczkowa: 270.4
Rozkłada się w temp.130
Temperatura topnienia: 39°C
Gęstość : 1.0 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się
Względna gęstość par (powietrze = 1): 9.3
Temperatura zapłonu: 71°C c.c.
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 5.5  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej aerozoli. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Parowanie substancji w temp. 20°C jest nieznaczne; jednak szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozproszenia substancja. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
Substancja jest toksyczna dla organizmów wodnych. Może ulec bioakumulacji w rybach. 

ADNOTACJE
 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: O, Xi, N; R: 7-36/38-51/53; S: (2)-3/7-14-36/37/39-61 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018