« back to the search result list(pl)  
DIBUTYLOAMINAICSC: 1337 (Listopad 2019)
Di-n-butyloamina
N-Butylo-1-butanoamina
n-Dibutyloamina
CAS #: 111-92-2
UN #: 2248
EINECS #: 203-921-8

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja łatwopalna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  W temperaturze powyżej 47°C mogą powstawać wybuchowe mieszaniny par substancji z powietrzem. Ryzyko pożaru i wybuchu w wyniku kontaktu substancji z mocnymi kwasami lub mocnymi czynnikami utleniąjacymi.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu. NIE dopuszczać do kontaktu z silnymi czynnikami utleniającymi.  Powyżej 47°C stosować system zamknięty, wentylację oraz elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe.  Użyć pianę odporną na alkohol, wodę, proszek gaśniczy, ditlenek węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

 ZAPOBIEGAĆ TWORZENIU SIĘ MGIEŁ! UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła. Uczucie pieczenia. Skrócony oddech (zadyszka). Trudności w oddychaniu.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie. Ból. Poważne oparzenia skóry.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Pierwszej pomocy udzielać w rękawicach ochronnych. Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Patrz: Adnotacje. Spłukiwać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic, przez co najmniej 15 minut. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Nieostre widzenie. Ciężkie oparzenia.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Spożycie Oparzenia ust i gardła. Uczucie pieczenia za mostkiem. Ból brzucha. Wymioty. Zapaść lub wstrząs.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Nic nie pić. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Środki ochrony indywidualnej: kompletne ubranie ochronne, łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Rozsypaną/rozlaną substancję przysypać obojętnym absorbentem lub piaskiem. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. Pozostałość zmyć dużą ilością wody. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam;flameskull;toxiccorr
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Łatwopalna ciecz i pary
Działa toksycznie po połknięciu lub w kontakcie ze skórą
Wdychanie grozi śmiercią.
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Działa toksycznie na organizmy wodne 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 8; Ryzyko Dodatkowe UN: 3; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. Wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami, mocnymi kwasami oraz żywnością i karmą dla zwierząt. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. Magazyn wyposażyć w zbiorniki na ścieki mogące powstać podczas akcji gaśniczej. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
DIBUTYLOAMINA ICSC: 1337
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA CIECZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas spalania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów, w tym tlenków azotu. Substancja jest mocną zasadą. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. Działa niszcząco na niektóre metale i niektóre tworzywa sztuczne.(,) Roztwór wodny powoli trawi szkło. 

Wzór chemiczny: C8H19N / (CH3CH2CH2CH2)2NH
Masa cząsteczkowa: 129.3
Temperatura wrzenia: 159°C
Temperatura topnienia: -59°C
Gęstość (w temp.20°C): 0.76 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml: 0.35 (slightly soluble)
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 1.1-?
Prężność par, kPa at 20°C: 0.27
Względna gęstość par (powietrze = 1): 4.5
Temperatura zapłonu: 47°C
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 2.83
Temperatura samozapłonu: 260°C
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.01 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Poważne skutki miejscowe w następstwie narażenia wszystkimi drogami narażenia. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) żrąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Żrąca po spożyciu. Kontakt par substancji z oczami może powodować zaburzenia widzenia. Narażenie może spowodować uduszenie z powodu obrzęku gardła. Wdychanie w dużych stężeniach może powodować obrzęk płuc, ale tylko po wcześniejszych skutkach działania żrącego na oczy i/lub drogi oddechowe. Patrz: Adnotacje. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Brak danych na temat szybkości z jaką szkodliwe stężenie substancji w powietrzu zostanie osiągnięte podczas parowania w temp. 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt ze skórą może powodować zapalenie skóry. 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
Substancja jest toksyczna dla organizmów wodnych. 

ADNOTACJE
Objawy obrzęku płuc często pojawiają się dopiero po kilku godzinach po narażeniu i nasilają się przy wysiłku fizycznym, dlatego istotny jest odpoczynek i obserwacja lekarska.
Odizolować zanieczyszczoną odzież poprzez spakowanie jej i szczelne zamknięcie w workach lub innych pojemnikach. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018