« back to the search result list(pl)  
JODOWODÓRICSC: 1326 (Maj 2010)
Bezwodny kwas jodowodorowy
CAS #: 10034-85-2
UN #: 2197
EINECS #: 233-109-9

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).        W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.  W przypadku pożaru: chłodzić butle przez zraszanie wodą. 

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła. Uczucie pieczenia za mostkiem. Skrócony oddech (zadyszka). Trudności w oddychaniu.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Odpoczynek w pozycji półleżącej. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie. Ból. Oparzenia skóry. Pęcherze. W WYNIKU ZETKNIĘCIA Z CIECZĄ: ODMROŻENIA.  Stosować rękawice ochronne. Stosować rękawice chroniące przed odmrożeniami. Stosować odzież ochronną.  Spłukiwać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic, przez co najmniej 15 minut. W PRZYPADKU ODMROŻEŃ: przemyć dużą ilością wody, nie zdejmować ubrania. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Ciężkie oparzenia.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Przepłukać oczy dużą ilością wody (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.   

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: kompletne ubranie ochronne, łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. Wentylacja. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

cylinder;gascorr
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 2.3; Ryzyko Dodatkowe UN: 8 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym, jeżeli wewnątrz budynku. NIE przechowywać razem z metalami oraz utleniaczami. W dobrze wentylowanym pomieszczeniu. 
OPAKOWANIE
 
JODOWODÓR ICSC: 1326
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNY SPRĘŻONY SKROPLONY GAZ O OSTRYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Gaz jest cięższy od powietrza. 

Zagrożenia chemiczne
(W)wchodzi w reakcję z utleniaczami.(,) To generuje zagrożenie pożarem. Działa niszcząco na wiele metali.(,) Co powoduje wytwarzanie łatwopalnego/ wybuchowego gazu (wodór - patrz: ICSC 0001). Roztwór wodny jest mocnym kwasem. Reaguje gwałtownie z zasadami i działa korodująco. 

Wzór chemiczny: HI
Masa cząsteczkowa: 127.9
Temperatura wrzenia: -35.5°C
Temperatura topnienia: -50.8°C
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.20°C: 42 (łatwa rozpuszczalność)
Prężność par, kPa at 20°C: 733
Względna gęstość par (powietrze = 1): 4.4  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Poważne skutki miejscowe w następstwie narażenia wszystkimi drogami narażenia. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Szybkie odparowanie cieczy może spowodować odmrożenia. Substancja działa(ją) żrąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Wdychanie może spowodować ciężki obrzęk krtani. Wdychanie może spowodować obrzęk płuc, ale tylko po wcześniejszych skutkach działania żrącego na oczy i/lub drogi oddechowe. Wskazana jest obserwacja medyczna. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
W przypadku rozszczelnienia zbiornika, szkodliwe stężenie gazu w powietrzu zostanie osiągnięte bardzo szybko. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 0.01 ppm.
TLV: A4 (czynniki nie klasyfikowane jako rakotwórcze u ludzi).
MAK: wchłania się przez skórę (H) 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
Other UN number : 1787 Hydriodic acid, hazard class 8, packing group II-III.
The CAS number 10034-85-2 applies for hydrogen iodide and hydriodic acid. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: C; R: 35; S: (1/2)-9-26-36/37/39-45; Nota: 5 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018