« back to the search result list(pl)  
FLUOREK GLINU (BEZWODNY)ICSC: 1324 (Czerwiec 2012)
Trifluorek glinu
CAS #: 7784-18-1
EINECS #: 232-051-1

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).        W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.   

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Skrócony oddech (zadyszka). Ból gardła.  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Ból. Zaczerwienienie.  Stosować rękawice ochronne.  Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować gogle ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Wypłukać usta. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Rozsypaną substancję zmieść do pojemników z pokrywą. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
W suchym miejscu. W zamykanym pojemniku. 
OPAKOWANIE
 
FLUOREK GLINU (BEZWODNY) ICSC: 1324
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
HIGROSKOPIJNE BIAŁE LUB BEZBARWNE KRYSZTAŁY. 

Zagrożenia fizyczne
Brak danych. 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania i pod wpływem wilgoci.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych i żrących dymów, w tym fluorowodoru (patrz: ICSC 0283). 

Wzór chemiczny: AlF3
Masa cząsteczkowa: 84.0
Temperatura sublimacji: 1272°C
Gęstość : 2.9 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.20°C: 0.5
Prężność par, Pa w temp.1238°C: 133  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie pyłów i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Aerozol działa(ją) drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Parowanie substancji w temp. 20°C jest nieznaczne; jednak szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzające się lub długotrwałe wdychanie może powodować astmę. Substancja może działać na kości i ośrodkowy układ nerwowy.(,) Co może być przyczyną fluorozy kostnej i zaburzenia czynnościowego układu nerwowego. 


Normatywy Higieniczne
TLV: (as F): 2.5 mg/m3, jako TWA; A4 (czynniki nie klasyfikowane jako rakotwórcze u ludzi); DSB.
EU-OEL: (w przeliczeniu na ): 2,5 mg/m3 jako TWA.
MAK: (w przeliczeniu na F, frakcja wdychalna): 1 mg/m3; peak limitation category: II(4); wchłania się przez skórę (H); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów:

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
Dla uwodnionych postaci substancji: CAS 15098-87-0, 32287-65-3.
Temperatura rozkładu: brak danych.
Objawy astmy często pojawiają się dopiero po kilku godzinach po narażeniu i nasilają się przy wysiłku fizycznym, dlatego istotny jest odpoczynek i obserwacja lekarska.
Każdy, u kogo wystąpiły objawy astmy z powodu narażenia na substancję, powinien unikać wszelkiego dalszego z nią kontaktu. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018