« back to the search result list(pl)  
RADONICSC: 1322 (Listopad 2001)
CAS #: 10043-92-2
EINECS #: 233-146-0

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna.        W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.   

 PRZESTRZEGAĆ ŚCISŁEJ HIGIENY!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Patrz: Skutki długotrwałego lub powtarzanego narażenia.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.   
Skóra      
Oczy      
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.   

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Wentylacja. Środki ochrony indywidualnej: samodzielny aparat do oddychania. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
 
OPAKOWANIE
 
RADON ICSC: 1322
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNY GAZ. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
 

Wzór chemiczny: Rn
Masa atomowa: 222
Temperatura wrzenia: -62°C
Temperatura topnienia: -71°C
Gęstość : 9.73 g/l
Rozpuszczalność w wodzie, ml/100ml w temp.20°C: 22.2  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja jest rakotwórcza dla ludzi. Patrz: Adnotacje 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
Radon jest naturalnym źródłem promieniowania jonizującego. 

ADNOTACJE
Radon is derived from the radioactive decay of uranium to radium then radon.
The effects of radon are largely attributed to the inhalation of its radioactive decay products.
The pattern of their deposition in the respiratory tract is dependent on whether they are attached to particles or not.
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018