« back to the search result list(pl)  
KWAS CYJANUROWYICSC: 1313 (Październik 2006)
Kwas izocyjanurowy
1,3,5-Triazyno-2,4,6(1H,3H,5H)-trion
sym-Triazyno-2,4,6-triol
CAS #: 108-80-5
EINECS #: 203-618-0

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).        Użyć rozproszone prądy wodne, pianę odporną na alkohol, proszek gaśniczy, ditlenek węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła.  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra   Stosować rękawice ochronne.  Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy Zaczerwienienie.  Stosować okulary ochronne.  Przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). 
Spożycie Ból gardła. Ból brzucha.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Rozsypaną substancję zmieść do pojemników z pokrywą. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
W suchym miejscu. W zamykanym pojemniku. NIE przechowywać razem z chlorem. 
OPAKOWANIE
 
KWAS CYJANUROWY ICSC: 1313
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZWONNY BIAŁY HIGROSKOPIJNY KRYSTALICZNY PROSZEK. 

Zagrożenia fizyczne
Brak danych. 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się w temp. >320°C.(,) Co powoduje wytwarzanie toksycznych dymów, w tym tlenków azotu i kwasu izocyjanowego. (W)wchodzi w reakcję z chlorem.(,) To generuje zagrożenie wybuchowe. 

Wzór chemiczny: C3H3N3O3 / C3N3(OH)3
Masa cząsteczkowa: 129.1
Rozkłada się w temp.320-360
Gęstość : 2.5 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.25°C: 0.27
Prężność par, Pa w temp.25°C:
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: <0.3  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) słabo drażniąco na oczy. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozdrabniania substancji, zwłaszcza jeżeli występuje ona w postaci proszku. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
Ingestion in large amounts may cause effects on the kidneys. This may result in tissue lesions. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018