« back to the search result list(pl)  
TLENEK AZOTU(II)ICSC: 1311 (Czerwiec 2015)
Monotlenek monoazotu
CAS #: 10102-43-9
UN #: 1660
EINECS #: 233-271-0

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna, ale wzmaga palenie się innych substancji.    NIE dopuszczać do kontaktu z substancjami palnymi.    W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.  W przypadku pożaru: chłodzić butle przez zraszanie wodą. Zwalczać pożar z osłoniętych stanowisk. 

 PRZESTRZEGAĆ ŚCISŁEJ HIGIENY!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Skrócony oddech (zadyszka).  Stosować wentylację.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra      
Oczy Zaczerwienienie.  Stosować gogle ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie      

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: kombinezon gazoszczelny łącznie z samodzielnym aparatem oddechowym. Zamknąć butlę, jeśli to możliwe. Odizolować zagrożony obszar do czasu usunięcia gazu. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam circlecylinder;gasskull;toxiccancer;health haz
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
Może spowodować lub intensyfikować pożar; utleniacz.
Działa toksycznie w następstwie wdychania .
Powoduje uszkodzenie płuc.
Powoduje uszkodzenie narządów (płuc ) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 2.3; Ryzyko Dodatkowe UN: 5.1 i 8 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym, jeżeli wewnątrz budynku. W dobrze wentylowanym pomieszczeniu. 
OPAKOWANIE
 
TLENEK AZOTU(II) ICSC: 1311
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNY SPRĘŻONY GAZ. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Substancja jest silnym utleniaczem. Reaguje z(ze) materiałami palnymi i redukującymi. 

Wzór chemiczny: NO
Masa cząsteczkowa: 30.0
Temperatura wrzenia: -151.8°C
Temperatura topnienia: -163.6°C
Rozpuszczalność w wodzie, ml/100ml w temp.0°C: 7.4
Względna gęstość par (powietrze = 1): 1.04  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Wdychanie w dużym stężeniu gazu może spowodować uszkodzenie płuc. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie tego gazu w powietrzu zostanie osiągnięte bardzo szybko w przypadku rozszczelnienia zbiornika. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzające się lub długotrwałe narażenie inhalacyjne może mieć wpływ na płuca. 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 25 ppm.
TLV: DSB.
MAK: 0.63 mg/m3, 0.5 ppm; peak limitation category: I(2); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów: D.
EU-OEL: 2.5 mg/m3, 2 ppm jako TWA 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
Zapach nie ostrzega o obecności stężeń toksycznych.
Contact with air generates nitrogen dioxide.
See ICSC 0930. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018