« back to the search result list(pl)  
2-CHLORO-1,1,1-TRIFLUOROETANICSC: 1299 (Listopad 1998)
1-Chloro-2,2,2-trifluoroetan
HCFC 133a
CAS #: 75-88-7
UN #: 1983
EINECS #: 200-912-0

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna. Ogrzewanie powoduje wzrost ciśnienia i ryzyko wybuchu. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).        W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.  W przypadku pożaru: chłodzić butle przez zraszanie wodą. 

 UNIKAĆ KONTAKTU W CZASIE CIĄŻY!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Utrata przytomności. Duszenie się  Stosować wentylację.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra W WYNIKU ZETKNIĘCIA Z CIECZĄ: ODMROŻENIA.  Stosować rękawice chroniące przed odmrożeniami.  W PRZYPADKU ODMROŻEŃ: przemyć dużą ilością wody, nie zdejmować ubrania. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Patrz: Skóra.  Stosować gogle ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.   

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Wentylacja. NIGDY nie kierować strumienia wody na płyn. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Środki ochrony indywidualnej: kombinezon chemoodporny łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 2.2 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym, jeżeli wewnątrz budynku. W chłodnym miejscu (<25°C). 
OPAKOWANIE
 
2-CHLORO-1,1,1-TRIFLUOROETAN ICSC: 1299
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
SPRĘŻONY SKROPLONY GAZ. 

Zagrożenia fizyczne
Gaz jest cięższy od powietrza i może gromadzić się w dolnych partiach pomieszczeń wypierając tlenu. Gaz jest cięższy od powietrza i może gromadzić się w dolnych partiach pomieszczeń wypierając tlenu. 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się w kontakcie z gorącymi powierzchniami lub płomieniem.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych i żrących gazów/ dymów, w tym chlorowodoru i fluorowodoru. 

Wzór chemiczny: C2H2ClF3 / H2ClC-CF3
Masa cząsteczkowa: 118.5
Temperatura wrzenia: 6.9°C
Temperatura topnienia: -105.5°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.4
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.25°C: 0.89
Prężność par, kPa at 20°C: 180
Względna gęstość par (powietrze = 1): 4.1  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Szybkie odparowanie cieczy może spowodować odmrożenia. Narażenie w dużych stężeniach może spowodować utratę świadomości. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie tego gazu w powietrzu zostanie osiągnięte bardzo szybko w przypadku rozszczelnienia zbiornika. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Badania na zwierzętach wykazały, że substancja prawdopodobnie zaburza płodność u ludzi. 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
Avoid release to the environment because of its impact on the ozone layer. Unikać uwolnienia substancji do środowiska poza zalecanym stosowaniem. 

ADNOTACJE
Wysokie stężenia w powietrzu obniżają zawartość tlenu stwarzajac ryzyko utraty przytomności i śmierci.
Sprawdzić zawartość tlenu przed wejściem na dany obszar.
NIGDY nie używać substancji w pobliżu ognia, gorących powierzchni ani podczas spawania.
Odwrócić butlę w ten sposób, aby miejsce przecieku znalazło się na górze w celu uniknięcia wycieku gazu w stanie skroplonym. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018